українська російська англійська

Інформація щодо істотних умов контракту, укладеного між Міністерством культури України та Мацяком Андрієм Олександровичем, призначеним на посаду генерального директора-художнього керівника Державного підприємства "Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької" за результатами конкурсного відбору

08.06.2018 | 10:12

Істотні умови контракту:

Мацяк Андрій Олександрович призначається на посаду генерального директора-художнього керівника Державного підприємства “Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької” за контрактом  7 червня 2018 року терміном на 5 років.

Згідно з контрактом генеральний директор-художній керівник здійснює керівництво Театром, організує його господарську, виробничу, соціально-побутову, творчу та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань Театру, передбачених  законодавством, Статутом Театру та цим контрактом.

 

Генеральний директор-художній керівник  зобов’язується:

дотримуватись положень чинного законодавства України та умов цього контракту;

дотримуватись виконання Програм розвитку Театру на один і п’ять років, що додаються, та після завершення першого року роботи, а також щорічно, починаючи з другого року, подавати Міністерству звіт про їх виконання;

забезпечувати виконання критеріїв оцінки праці Керівника;

дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 11.10.2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів”;

забезпечувати складання річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Театру на рік, що передує плановому у встановлені чинним законодавством строки, та подавати його на затвердження Міністерству;

подавати на затвердження Міністерству план асигнувань із загального фонду державного бюджету, структуру і штатний розпис Театру та подавати на погодження план використання бюджетних коштів;

забезпечувати виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Театру;

подавати в установленому порядку Міністерству квартальну та річну фінансову звітність Театру, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану Театру разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності. У разі незабезпечення виконання фінансового плану, керівник надає Міністерству разом із звітом письмові пояснення щодо причин їх невиконання;

забезпечувати нормування праці в Театрі та щорічно до 1 червня інформувати Міністерство з цього питання;

забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, визначених чинним законодавством;

своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам Театру;

відповідати за цільове використання бюджетних  коштів;

 особисто відповідати за додержанням порядку укладення договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за Театром, та за вжиття заходів щодо погашення заборгованості з  орендної плати;

дотримуватись, встановлених Кабінетом Міністрів України, граничних сум витрат, за рахунок бюджетних коштів, на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів, комп’ютерів;

дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетно-правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням  матеріальних цінностей;

вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам Театру відповідно до вимог законодавства, а також забезпечувати дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

забезпечувати дотримання працівниками Театру правил внутрішнього трудового розпорядку;

дотримуватись вимог безпеки життєдіяльності та цивільного захисту і охорони праці санітарних норм тощо;

забезпечувати ведення правової роботи в Театрі;

забезпечувати виконання наказів та окремих доручень Міністерства,  надавати інформацію на запит Міністерства;

проходити необхідну перепідготовку та атестацію з питань охорони праці;

підвищувати свою кваліфікацію або здійснювати перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не менше одного разу на три роки);

здійснювати заходи щодо створення позитивного іміджу Театру на  державному та міжнародному рівні;

брати участь у розробці найважливіших державних програм у сфері культури і мистецтва та практично їх реалізовувати;

організовувати роботу Театру щодо творчої діяльності на основі державної культурної політики України;

дотримуватись норм чинного законодавства, умов колективного договору, договірної та трудової (виконавської) дисципліни, здійснювати удосконалення форм і методів управління;

письмово інформувати Міністерство про свою тимчасову відсутність, починаючи з першого дня її виникнення, з вказівкою особи, на яку покладено виконання обов’язків Керівника;

у разі припинення трудових відносин з Міністерством передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі у встановленому законодавством порядку;

у разі припинення дії (розірвання) цього контракту дотриматися процедури звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

 

Генеральний директор – художній керівник має право:

без доручення діяти від імені Театру, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами;

укладати договори та інші угоди;

відкривати рахунки в банках України, рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством;

 користуватися правом розпорядження коштами  Театру;

в межах своєї компетенції видавати накази, та інші акти, давати доручення (усні та письмові) обов’язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками  Театру;

укладати трудові договори з працівниками Театру, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

Під час укладання трудових договорів з працівниками Театру, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, Статутом Театру, Галузевою угодою, Колективним договором з врахуванням фінансових можливостей  Театру;

самостійно визначати свій трудовий розпорядок згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Міністерством, Статутом Театру і цим контрактом до компетенції Керівника.

 

Оплата праці генерального директора – художнього керівника:

Керівникові за виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, встановлюється місячний посадовий оклад згідно з діючою схемою посадових окладів.

Керівникові додатково встановлюються щомісячно надбавки:

- у розмірі 100 %  до посадового окладу  за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи за рахунок фонду оплати праці загального фонду бюджету Театру та фактично відпрацьованого часу;

- у розмірі 50 % до посадового окладу за складність, напруженість у роботі за рахунок власних надходжень Театру та фактично відпрацьованого часу;

- за почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» у розмірі 20 % посадового окладу.

Керівнику нараховується премія за:

1. перевиконання норм кількості вистав або виступів (концертів);

2. перевиконання норми щодо кількості глядачів, що відвідали вистави або виступи (концерти);

3. відсутність заборгованості з комунальних платежів;

4. своєчасну сплату податків до бюджету та внесків до державних цільових фондів, включаючи внески до Пенсійного фонду України;

5.                 відсутність порушень за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період або за попередні періоди, але не більше ніж за один рік, що передує звітному періоду;

6.                 відсутність дисциплінарного стягнення у звітному періоді;

7.                 відсутність нещасного випадку з вини Театру;

8.                 відсутність збитку за підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному періоді;

9.                 відсутність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Театру.

Премія Керівнику знижується на:

20 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання одного з показників, зазначених у пунктах 1 - 5 пункту;

40 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання двох показників, зазначених у пунктах 1 - 5;

60 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання трьох показників, зазначених у пунктах 1 - 5.        

У разі наявності заборгованості Театру з виплати заробітної плати (пункт 9) у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії.

Премія не нараховується у разі: 

невиконання будь-яких чотирьох показників, зазначених у пунктах 1 - 5 (за квартал/рік);

невиконання одного з показників, зазначених у пунктах 6 - 8 (за квартал/рік);

збільшення розміру заборгованості Театру з виплати заробітної плати (пункт 9) у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом.

Максимальний розмір премії Керівника за квартал не повинен перевищувати одного посадового окладу керівника Театру.

Максимальний розмір премії Керівника за рік не повинен перевищувати двох посадових окладів керівника Театру.

Контракт з генеральним директором-художнім керівником може бути розірвано з ініціативи Міністерства:

 у разі недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

у разі невиконання Театром зобов’язань перед бюджетом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів;

у разі невиконання (неналежного виконання) Керівником без поважних причин обов’язків (обов’язку), покладених на нього цим контрактом;

у разі невиконання (часткового невиконання) Програм розвитку Театру;

у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

у разі незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог Державної фінансової інспекції та її територіальних органів;

у разі неподання в установленому порядку на затвердження Міністерству річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Театру;

у разі неподання Міністерству квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану Театру разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів Театру, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

у разі порушення порядку здійснення витрат Театром у разі не затвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

у разі невиконання критеріїв оцінки праці Керівника;

з інших підстав, передбачених законодавством  України.

 

Документи:

Програма розвитку на один рік
Програма розвитку на п'ять років
версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України