українська російська англійська

Тестові питання на знання спеціального законодавства фахівців з питань реформ директорату мистецької освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства культури України

від 30.07.2018 року № 712/8/17-18

 

Тестові питання на знання спеціального законодавства фахівців з питань реформ директорату мистецької освіти

 

1. Спеціалізована освіта – це:

освіта, яка здобувається в закладах із специфічними умовами навчання

освіта, спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності та потребує раннього виявлення і розвитку індивідуальних здібностей.

освіта осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

усі відповіді правильні

 

2. Законом України «Про освіту» передбачені такі рівні спеціалізованої мистецької освіти:

початкова, профільна, професійна, вища мистецька освіта

початкова, профільна, професійна, фахова передвища, вища мистецька освіта

початкова, профільна, фахова передвища, вища мистецька освіта

Формальна, неформальна, інформальна, інклюзивна мистецька освіта

 

3. Спеціалізована освіта включає освіту таких галузей:

військова, культурна, медична, спортивна

військова, спортивна, мистецька, наукова

військова, медична, мистецька, спортивна

військова, мистецька, культурна, наукова

 

4. Типом позашкільного закладу спеціалізованої мистецької освіти є:

мистецький гурток

мистецька школа

мала академія мистецтв

усі відповіді вірні

 

5. Ким затверджується порядок здобуття ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні?:

Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері культури за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері культури.

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

центральним органом виконавчої влади у сфері культури

 

6. Педагогічні працівники закладів спеціалізованої мистецької освіти проходять атестацію за положенням, затвердженим:

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти

7. Доктор мистецтва – це:

освітній ступінь

освітній і водночас перший науковий ступінь

освітньо-творчий ступінь

науковий ступінь

8. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань культури, визначених Законами не належить:

затвердження положення про мистецьку школу

акредитація освітніх програм спеціалізованої освіти, інституційний аудит та/або інституційна акредитація закладів спеціалізованої мистецької освіти.

затвердження положення про атестацію педагогічних працівників закладів спеціалізованої мистецької освіти

затвердження типових освітніх програм закладів спеціалізованої мистецької освіти

 

9.Початкова мистецька освіта – це:

освіта, яка надається в мистецьких школах;

освіта, що здобувається одночасно з початковою та/або базовою середньою освітою і полягає в набутті здобувачем компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва;

освіта, на основі якої здобувається профільна та фахова передвища мистецька освіта

усі відповіді правильні

 

10. Ступенями вищої мистецької освіти є:

бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор мистецтва, доктор наук

молодший бакалавр, молодший спеціаліст, бакалавр, доктор мистецтва

молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор мистецтва, доктор наук

молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор мистецтва

 

11. Міністерство культури України має повноваження розробляти і затверджувати стандарти:

початкової та профільної мистецької освіти

фахової передвищої та вищої мистецької освіти

початкової, профільної та вищої мистецької освіти

спеціалізованої мистецької освіти, крім стандартів вищої освіти

 

12. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» асистентура-стажування – це:

перший обов’язковий етап здобуття ступеня доктора мистецтва;

перший не обов’язковий етап здобуття ступеня доктора мистецтва;

форма підготовки мистецьких виконавських кадрів вищої кваліфікації, який може бути першим етапом здобуття ступеня доктора мистецтва.

форма підвищення кваліфікації виконавських кадрів вищої кваліфікації

 

 

 

 

 

13. Ступінь доктора мистецтва присуджується спеціалізованою радою з присудження ступеня доктора мистецтва закладу вищої освіти мистецького спрямування за результатом успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-творчої програми та публічного захисту творчого мистецького проекту в порядку, визначеному:

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

Кабінетом Міністрів України

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

 

14. Система забезпечення якості освіти включає:

система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);

система зовнішнього забезпечення якості освіти;

система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

усі відповіді правильні

 

15. Кандидатом на посаду закладу вищої мистецької освіти повинен:

вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь

вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь або ступінь доктора мистецтва

мати стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років

має бути громадянином України

 

16. Невід’ємною складовою освітньої діяльності закладів вищої освіти мистецького спрямування є:

наукова діяльність

науково-технічна діяльність

мистецька діяльність

організаційна діяльність

 

17. Заклади спеціалізованої мистецької освіти можуть здійснювати освітню діяльність за:

типовими освітніми програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти

типовими навчальними планами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти

власними, наскрізними та/або типовими освітніми програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти

власними, наскрізними та/або типовими освітніми програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

 

 

 

18. Повноваження державного органу центральної виконавчої влади, до сфери управління якого належать заклади спеціалізованої мистецької освіти включають:

участь у реалізації освітньої політики

затвердження порядку проведення інституційного аудиту закладу освіти

визначення порядку розподілу державного фінансування професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти

усі відповіді правильні

 

19. Здобувачі спеціалізованої мистецької освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами, вступають на наступний рівень освіти в порядку, визначеному:

Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки

Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належать відповідні заклади освіти

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти

центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать відповідні заклади освіти

 

20. Фінансування здобуття спеціалізованої мистецької освіти здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам,

коштів місцевого бюджету

інших джерел, не заборонених законодавством

усі відповіді правильні

 

21. Положення про сертифікацію педагогічних працівників розробляються:

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти

центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади освіти

Національним агентством забезпечення якості вищої освіти

 

22. Що НЕ входить до повноважень органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідно до Закону України «Про освіту»?

відповідальність за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності повної загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти

затвердження переліку посад науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти

планування та забезпечення розвитку мережі закладів профільної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти, закладів післядипломної освіти, спеціальних закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами, науково-методичних та навчально-методичних установ;

заснування закладів освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами, а також їх реорганізація та ліквідація

 

23. Згідно з вимогами Закону України «Про освіту» розмір та умови оплати за навчання, та надання додаткових освітніх послуг закладом спеціалізованої мистецької освіти встановлюються:

постановою Кабінету Міністрів України

наказом центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки

наказом центрального органу виконавчої влади з питань культури

договором між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату

 

24. Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані закладом освіти як плата за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації кадрів, за надання додаткових освітніх послуг:

можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів.

можуть спрямовуватися на будь-яку діяльність закладу спеціалізованої мистецької освіти або його керівника

повинні спрямовуватися виключно на оплату праці педагогічних та/або науково-педагогічних працівників

 

25. Схвалення освітньої програми закладу спеціалізованої мистецької освіти є повноваженням:

засновника закладу спеціалізованої мистецької освіти або уповноваженого ним органу

керівника закладу спеціалізованої мистецької освіти

педагогічної ради закладу спеціалізованої освіти

педагогічної ради закладу спеціалізованої мистецької освіти за погодженням із засновником закладу

 

26. Мистецький напрям позашкільної освіти забезпечує:

розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва

набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності

розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу

соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Порядок наповнюваності груп в мистецьких школах визначається:

типовими освітніми програмами (навчальними планами), затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури

директором закладу позашкільної освіти залежно від профілю та можливостей організації освітнього процесу

положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в закладах позашкільної освіти, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти

статутом мистецької школи

 

28. Мистецькі школи видають своїм випускникам відповідні документи про позашкільну освіту, зразки яких затверджуються:

положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в закладах позашкільної освіти

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури

Кабінетом Міністрів України

 

29. Мистецька школа – це:

заклад позашкільної освіти, який надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток

заклад спеціалізованої мистецької освіти: музична, художня, хореографічна, хорова, школа мистецтв тощо, який надає початкову мистецьку освіту

заклад загальної середньої освіти, який одночасно надає освіту мистецького спрямування

заклад неформальної освіти

 

30. Спеціалізована мистецька школа (школа-інтернат) – це:

заклад спеціалізованої освіти I-III або II-III ступенів мистецького профілю

заклад спеціалізованої позашкільної мистецької освіти

заклад, що забезпечує освіту осіб з особливими освітніми потребами

заклад із специфічними умовами навчання

 

31. Положення про спеціалізовану мистецьку школу (школу-інтернат) затверджується:

центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері

Кабінетом Міністрів України

засновником школи

 

32. Положення про мистецьку школу затверджується:

центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури

Кабінетом Міністрів України

засновником школи

33. Профільна мистецька освіта здобувається:

на основі початкової мистецької освіти

на основі початкової мистецької освіти одночасно з повною загальною середньою освітою

на основі фахової передвищої освіти

на основі дошкільної освіти

 

34. Особи, які здобувають мистецьку освіту в закладах спеціалізованої мистецької освіти одночасно з повною загальною середньою освітою:

безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках (інтернатах)

безоплатно забезпечуються харчуванням,

забезпечуються стипендіями згідно із законодавством

усі відповіді вірні

 

35. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів спеціалізованої освіти, в яких здобувається повна загальна середня освіта, затверджується:

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері

засновником (засновниками)

Кабінетом Міністрів України

 

36. Зарахування учнів до закладів спеціалізованої мистецької освіти – спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) проводиться:

відповідно до місця проживання учня та території обслуговування школи

з урахуванням території обслуговування школи та на конкурсних засадах

за направленнями від органів місцевого самоврядування

на конкурсних засадах

 

37. Навчально-методичне забезпечення реалізації стандартів спеціалізованої мистецької освіти здійснюється:

Національною академією педагогічних наук України

Національною академією мистецтв України

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізують державну політику у відповідній сфері

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Штатні розписи державних і комунальних закладів спеціалізованої освіти затверджуються керівниками відповідних закладів на підставі:

Типових штатних нормативів закладів спеціалізованої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері

Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти

Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених Кабінетом Міністрів України

Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених засновником

 

39. Відповідно до Закону України «Про культуру» культурно-мистецька освіта – це:

спеціальна освіта у сфері культури і мистецтва

спеціалізована мистецька освіта

формальна неформальна, інформальна мистецька освіта

художньо-естетична освіта

 

40. Спеціальними законами у сфері освіти, які поширюються на діяльність у галузі спеціалізованої мистецької освіти є:

Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про позашкільну освіту».

Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про фахову передвищу освіту», Закон України «Про позашкільну освіту».

Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про позашкільну освіту».

Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про спеціалізовану освіту», Закон України «Про позашкільну освіту».

 

41. Відповідно до вимог Закону України «Про культуру» здобуття культурно-мистецької освіти є:

обов’язком кожного громадянина України

одним з прав громадянина України у сфері культури

право на доступ до культурних цінностей та культурних благ

ознакою свободи творчості

 

42. Уперше на посаду керівника спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату) як закладу загальної середньої освіти особа призначається на строк:

три роки

п’ять років

два роки

шість років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Яке з цих повноважень НЕ належить до повноважень спеціалізованої мистецької школи (мистецької школи-інтернату):

планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти

встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо

видає документи про освіту встановленого зразка

затверджує статут школи

 

44. Скільки разів одна і та сама особа може бути керівником відповідної спеціалізованої мистецької школи (мистецької школи-інтернату) як закладу загальної середньої освіти?

не більше ніж два строки підряд

не більше, ніж один раз

не менше ніж два строки підряд

кількість разів, коли особа одна і та сама особа може бути керівником відповідної спеціалізованої мистецької школи (мистецької школи-інтернату) як закладу загальної середньої освіти, не обмежується

 

45. Положення про конкурс на посаду керівника державної або комунального спеціалізованої мистецької школи (мистецької школи-інтернату) як закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує:

засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

засновник на підставі типового положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України

центральний орган  виконавчої влади у сфері освіти і науки

центральний орган  виконавчої влади у сфері культури

 

46. Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» Керівник мистецької школи призначається на посаду:

засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом

засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом за результатами атестації кандидата на посаду керівника

засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом за результатами конкурсного відбору

піклувальною (наглядовою) радою мистецької школи

 

47. Необхідний стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників для претендента на посаду керівника закладу вищої мистецької освіти становить:

не менш як 5 років

не менш як 7 років

не менш як 10 років

не менш як 15 років

 

 

 

 

 

 

48. Умовами, що перешкоджають обранню та призначенню (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої мистецької освіти є:

рішення суду про визнання особи недієздатною або такою, дієздатність якої обмежена

наявність судимості за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку

наявність у претендента адміністративного стягнення за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили

усі відповіді правильні

 

48. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний оголосити конкурс на заміщення посади керівника закладу вищої освіти у разі закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду:

у день закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду

не пізніше ніж за місяць до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду

не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду

за тиждень після закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду та призначення її виконувачем обов’язків керівника

 

49. Керівник закладу вищої мистецької освіти:

призначається керівником органу управління закладом з числа претендентів

призначається засновником за результатами конкурсного відбору з числа претендентів

обирається шляхом таємного голосування представниками колективу закладу у порядку, передбаченому Законом та статутом закладу

обирається шляхом таємного голосування наглядовою радою закладу

 

50. Керівник закладу вищої мистецької освіти призначається на посаду строком:

на 5 років

на 6 років

від 1 до 5 років

на 2 роки

 

51. Брати участь у виборах керівника закладу вищої мистецької освіти мають право:

науково-педагогічні та інші працівники закладу делеговані до конференції трудового колективу

кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник закладу вищої освіти, представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів, виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів

керівники кафедр, факультетів, інститутів, інших структурних підрозділів закладу

75 відсотків наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладу та 25 відсотків виборних представників з числа студентів

52. Засновник або уповноважений ним орган укладає контракт з особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, строком на:

сім років – для закладів вищої мистецької освіти, які мають статус національного та п’ять років – для інших закладів вищої мистецької освіти

шість років, незалежно від статусу закладу вищої мистецької освіти

п’ять років, незалежно від статусу закладу вищої мистецької освіти

від одного до п’яти років, незалежно від статусу закладу вищої мистецької освіти

 

52. Засновник або уповноважений ним орган укладає контракт з особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, не пізніше:

двох місяців з дня її обрання

одного місяця з дня її обрання

двох тижнів з дня її обрання

у будь-який час, незалежно від дати її обрання

 

53. Скільки разів одна і та сама особа може бути керівником закладу вищої мистецької освіти?

не більше ніж два строки підряд

не більше, ніж один раз

не більше ніж два строки

кількість разів, коли особа одна і та сама особа може бути керівником закладу вищої мистецької освіти, не обмежується

 

54. Правилами прийому до закладу вищої мистецької освіти відповідно до Закону встановлюються:

перелік і кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вага бала за конкурс творчих здібностей, вага середнього бала документа про повну середню освіту, вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до цього закладу вищої освіти

вага бала за конкурс творчих здібностей, вага середнього бала документа про повну середню освіту, вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до цього закладу вищої освіти

перелік і кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вага середнього бала документа про повну середню освіту, вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до цього закладу вищої освіти

перелік і кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вага середнього бала документа про повну середню освіту, вага бала за конкурс творчих здібностей, вага бала за особливі успіхи

 

55. Засновником мистецької школи може бути:

орган державної влади від імені держави

відповідна рада від імені територіальної громади (громад)

фізична та/або юридична особа

усі відповіді правильні

 

 

56. Засновником мистецької школи НЕ може бути:

релігійна організація, статут (положення) якої зареєстровано у встановленому законодавством порядку

фізична та/або юридична особа

обласна державна адміністрація

відповідна рада від імені територіальної громади

 

57. Обов’язковою умовою створення мистецької школи є:

урахування соціально-економічних, національних, культурно-освітніх, духовних і мовних потреб громадян

наявність необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів

дотримання вимог санітарного законодавства

усі відповіді правильні

 

58. Атестація педагогічних працівників закладів спеціалізованої мистецької освіти належить до:

системи внутрішнього забезпечення якості освіти

системи зовнішнього забезпечення якості освіти

системи забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти

немає правильної відповіді

 

59. Сертифікація педагогічних працівників – це:

складова зовнішнього забезпечення якості освіти

зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи

оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, яке здійснюється на добровільних засадах виключно за його ініціативою

усі відповіді правильні

 

60. Сертифікація педагогічних працівників є:

обов’язковою для присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання

обов’язковою для визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді

добровільною та здійснюється за власною заявою педагогічного працівника

обов’язковою умовою для встановлення педагогічному працівнику надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі 20 %

 

61. Положення про сертифікацію педагогічних працівників закладів спеціалізованої мистецької освіти:

розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері культури

розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки і затверджується Кабінетом Міністрів України

розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері культури і затверджується Кабінетом Міністрів України

розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері культури і затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

62. Сертифікат, який видається педагогічному працівнику в разі успішного проходження сертифікації є дійсним упродовж:

п’яти років

шести років

трьох років

десятьох років

 

63. Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють:

спеціально уповноважені державою установи, визначені центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України

спеціально уповноважені державою установи, визначені центральним органом виконавчої влади з забезпечення якості освіти

усі відповіді правильні

 

65. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію:

не менше одного разу на три роки, крім випадків, передбачених законодавством.

не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

не менше одного разу на п’ять років.

не менше одного разу на три роки

 

66. Часткові кваліфікації, які здобуваються в системі позашкільної освіти, можуть відповідати:

першому – третьому рівням Національної рамки кваліфікацій

першому – п’ятому рівням Національної рамки кваліфікацій

нульовому – третьому рівням Національної рамки кваліфікацій

усім рівням Національної рамки кваліфікацій

 

67. Відповідно до Закону України «Про освіту» держава забезпечує безоплатність:

дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до стандартів освіти;

дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) фахової передвищої, вищої і післядипломної освіти відповідно до законодавства

дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до стандартів освіти;

повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти відповідно до законодавства

 

68. Які категорії здобувачів здобувають позашкільну освіту безоплатно?

усі категорії здобувачів

діти із багатодітних та малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

діти із багатодітних сімей та діти-сироти

 

69. Які органи відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» компенсують кошти на навчання дітей пільгових категорій у комунальних мистецьких школах?

Кабінет Міністрів України

центральні орган виконавчої влади у сфері культури

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

незалежні фонди з підтримки обдарованих дітей

 

70. Що належить до компетентності місцевих органів та органів місцевого самоврядування стосовно комунальних мистецьких шкіл?

компенсують кошти на навчання дітей пільгових категорій

право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів

право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання осіб з інвалідністю, які навчаються за денною формою навчання у закладах вищої, фахової передвищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти, до закінчення цих закладів освіти, але не більше ніж до досягнення ними 23 років.

усі відповіді правильні

 

71. Що з нижче зазначеного НЕ належить до повноважень мистецької школи:

планувати власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти

видавати документи про освіту встановленого зразка

встановлювати додаткові пільги з плати за навчання для окремих категорій здобувачів

об’єднуватися з іншими юридичними особами на договірних засадах для  здійснення статутної діяльності

 

72. Інституційній акредитації відповідно до закону підлягають:

спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати)

мистецькі школи

коледжі мистецького та культурологічного спрямування

заклади вищої освіти

 

73. Інституційна акредитація закладів вищої мистецької освіти здійснюється:

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

центральним органом виконавчої влади у сфері культури

незалежним органом відповідно до отриманої ліцензії

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

 

74. Акредитація освітньої програми – це:

оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти

визначення спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання

процедура, яка проводиться, якщо це визначено спеціальним законом

усі відповіді правильні

 

 

 

 

 

 

 

75. Виключення мистецьких шкіл з базової мережі культури відповідно до Закону можливе:

за рішенням засновника

за рішенням засновника і погодженням з Кабінетом Міністрів України

лише за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв

немає правильної відповіді

 

76. Який орган визначає перспективи та напрями розвитку і зміст спеціальної освіти у сферах культури і мистецтв?

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки

Кабінет Міністрів України

Верховна Рада України

 

77. Колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти мистецького спрямування є:

піклувальна (наглядова) рада

загальні збори (конференція) трудового колективу

педагогічна рада

навчальна частина

 

78. У закладі загальної середньої освіти НЕ можуть діяти:

осередки політичних партій

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи самоврядування здобувачів освіти;

органи батьківського самоврядування;

 

79. Суб’єктами громадського нагляду (контролю) у системі освіти є:

громадські об’єднання та інші інститути громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю,

професійні об’єднання педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднання здобувачів освіти

об’єднання батьківських комітетів та органи, до яких вони делегують своїх представників

усі відповіді правильні

 

80. Обсяг коштів, що додатково виділяються з державного бюджету на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників державних закладів освіти, не може бути:

меншим 2 відсотків фонду заробітної плати цих працівників

меншим 5 відсотків фонду заробітної плати цих працівників

більшим 2 відсотків фонду заробітної плати цих працівників

норма не визначена

 

81. Законодавчо визначена норма щодо обсягу коштів, що додатково виділяються з державного та місцевих бюджетів на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників поширюється:

на всі заклади освіти державної та комунальної форм власності

тільки на заклади державної форми власності

виключно на заклади, заробітна плата педагогічних працівників яких виплачується за рахунок освітньої субвенції

лише на комунальні заклади освіти

 

82. Заклад освіти відповідно до Закону країни «Про освіту» має право змінювати плату за навчання (в частині залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором:

н, на вимогу засновника

у будь-який час, на вимогу здобувача або його законного представника

не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік

не більше одного разу на рік і на економічно обґрунтований рівень

 

83. До майна закладів освіти належать:

нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо

майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав

інші активи, передбачені законодавством

усі відповіді правильні

 

84. Правові засади державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки визначені у тому числі:

Цивільним кодексом України

Господарським кодексом України

Законом України «Про державно-приватне партнерство» та Законом України «Про освіту»

усі відповіді правильні

 

85. Заклади фахової передвищої освіти також мають право здійснювати за відповідними стандартами підготовку фахівців, компетентності яких відповідають:

п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій

третьому та четвертому рівням Національної рамки кваліфікацій

третьому, четвертому та п’ятому Національної рамки кваліфікацій

другому – п’ятому Національної рамки кваліфікацій

 

86. Мистецька освіта передбачає:

здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності

набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей

професійну художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва

усі відповіді правильні

 

87. Фахова передвища мистецька освіта здобувається:

на основі початкової мистецької та базової середньої освіти

та базової середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти

на основі початкової мистецької та базової середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти або на основі повної загальної середньої освіти

на основі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти

 

88. Вища мистецька освіта що здобувається на основі:

початкової мистецької та базової середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти або на основі повної загальної середньої освіти

профільної або фахової передвищої мистецької освіти та повної загальної середньої освіти і полягає в набутті здобувачем вищої освіти компетентностей відповідного ступеня вищої освіти

повної загальної середньої освіти

немає правильної відповіді

 

89. Заклад освіти як суб’єкт господарювання НЕ може діяти в одному з таких статусів:

бюджетна установа;

неприбутковий заклад освіти

прибутковий заклад освіти

немає правильної відповіді

 

90. Статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти:

визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти

визначаються статутом закладу освіти

визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і зазначаються в установчих документах закладу освіти

визначаються центральним органом виконавчої влади, який бере участь у формуванні та реалізує державну політику у відповідній сфері і зазначаються в установчих документах закладу освіти

 

91. До повноважень засновника закладу освіти або уповноваженої ним особи НЕ належать:

затвердження установчих документів закладу освіти

укладання строкового трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти

затверджувати кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами

 

 

 

 

 

 

92. Який орган відповідно до Закону України «Про освіту» сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами?

засновник закладу освіти

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти

наглядова (піклувальна) рада

батьківський комітет

 

93. Які заходи НЕ має здійснювати заклад освіти в частині виконання вимог Закону України «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти?

формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднювати таку інформацію

забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до інформації та документів,

оприлюднювати персональні дані педагогічних та науково-педагогічних працівників

оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

 

94. Освітня програма містить:

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;

загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

усі відповіді вірні

 

95. Визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання (компетентностей) – це:

освітня кваліфікація

професійна кваліфікація

часткова кваліфікація

усі відповіді правильні

 

96. Визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність – це:

освітня кваліфікація

професійна кваліфікація

часткова кваліфікація

усі відповіді правильні

 

 

 

97. Результати навчання та компетентності, необхідні для присудження освітніх та/або присвоєння професійних кваліфікацій, можуть досягатися та здобуватися у системі:

формальної освіти

неформальної освіти

інформальної освіти

усі відповіді правильні

 

98. Процедури присудження (присвоєння), підтвердження кваліфікацій визначаються:

Кабінетом Міністрів України

спеціальними законами та іншими нормативно-правовими актами

положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти

керівниками кваліфікаційних центрів

 

99. Сукупність інституцій і правових норм, які регулюють процеси формування освітніх та/або професійних вимог до осіб відповідно до потреб суспільства та ринку праці, оцінювання кваліфікаційного рівня має назву:

Національна система кваліфікацій

Національна рамка кваліфікацій

система освіти

немає правильної відповіді

 

100. Затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій – це:

Національна рамка кваліфікацій

професійний стандарт

освітні стандарти

стандарт вищої освіти

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України