українська російська англійська

Тестові питання на знання спеціального законодавства фахівців з питань реформ директорату культурної спадщини

Тести

 

1.                        Який Закон України регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь?

А) «Про охорону культурної спадщини»;

Б) «Про музеї та музейну справу»;

В) «Про архітектуру та архітектурну діяльність»;

Г) «Про археологічну спадщину».

 

2.                        Який порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць?

А) визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідною науково-проектною документацією, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини або уповноваженими ним органами охорони культурної спадщини;*

Б) визначаються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини або уповноваженими ним органами охорони культурної спадщини, відповідною науково-проектною документацією, яка затверджується Кабінетом Міністрів України;

В) визначаються науково-проектною документацією, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини або уповноваженими ним органами охорони культурної спадщини;

Г) визначаються науково-проектною документацією, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

3.                        Що таке історично населене місце?
А) населене місце якому більше 100 років;
Б) населене місце яке має традиційний характер середовища і сукупність пам’яток;
В) населене місце, яке зберегло повністю або частково історичний ареал і занесене до Списку історичних населених місць України;

Г) населене місце в якому розташований заповідник.

 

4.                               Які державні органи належать до спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини?
А) центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони культурної спадщини; 
Б) всі відповіді правильні;
В) обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;
Г)виконавчий орган сільської, селищної, міської ради.
 
5.                        Зазначте, що з наведеного належить до повноважень Кабінету Міністрів України у сфері охорони культурної спадщини?
А) формування державної політики з питань охорони культурної спадщини; 
Б) розроблення, затвердження та погодження нормативно-правових актів, розроблення та погодження державних програм охорони культурної спадщини; 
В) затвердження державних норм та правил з питань охорони культурної спадщини, а щодо пам’яток архітектури та містобудування – спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування; 
Г) надання дозволу на переміщення (перенесення) пам’ятки національного значення;
 
6.                        Зазначте, що з наведеного належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини?
А) занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього щодо пам'яток національного значення; 
Б) надання дозволу на переміщення (перенесення) пам’ятки національного значення; 
В) затвердження Списку історичних населених місць України та змін, внесених до нього; 
Г) формування державної політики з питань охорони культурної спадщини.
 
7.                        До повноважень якого органу (органів) належить занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього щодо пам’яток національного значення?
А) Кабінету Міністрів України;
Б) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини;
В) інших органів охорони культурної спадщини;

Г) усі відповіді правильні.

 

8.                        Який порядок призначення на посаду керівників адміністрації історико-культурних заповідників?
А) призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу;
Б) призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на три роки за результатами конкурсу;
В) призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами співбесіди;
Г) призначаються на посаду наказом органу, до сфери управління якого належить історико-культурний заповідник за результатами конкурсу.
 
9.                        У який строк приймається органом охорони культурної спадщини рішення про надання або про відмову в наданні дозволів, погоджень чи висновків, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини»?
А) протягом одного місяця з дня подання фізичною чи юридичною особою відповідних документів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
Б) протягом одного місяця з дня подання фізичною чи юридичною особою відповідних документів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини;
В) протягом п’ятнадцяти днів з дня подання фізичною чи юридичною особою відповідних документів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
Г) протягом одного місяця з дня подання юридичною особою відповідних документів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 

10.                               За якої умови пам’ятка може бути приватизована?

А) пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину);
Б) пам’ятка може бути приватизована лише  за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронного договору;
В) пам’ятка не може бути приватизована;
Г) пам’ятка може бути приватизована лише за умови що майбутній власник проведе на ній реставраційні роботи.
 
11.                   Що зобов’язаний зробити власник пам’ятки або уповноважений ним орган у разі її продажу?
А) у разі продажу пам’ятки (крім пам’ятки, яка не підлягає приватизації) власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в усній формі повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини із зазначенням ціни та інших умов продажу;
Б) у разі продажу пам’ятки (крім пам’ятки, яка не підлягає приватизації) власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у письмовій формі повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини із зазначенням ціни та інших умов продажу;
В) у разі продажу пам’ятки (крім пам’ятки, яка не підлягає приватизації) власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у письмовій формі повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини;
Г) у разі продажу пам’ятки (крім пам’ятки, яка не підлягає приватизації) власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у письмовій формі повідомити про ціну та умови її продажу. 
 
12.                   Що таке історичний ареал населеного місця?
А) історично успадкований вигляд та об’ємно-просторова структура історичного населеного місця; 
Б) сукупність пам’яток, що зберегли свій традиційний характер середовища;
В) частина населеного місця, що зберегла форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку;
Г) частина населеного місця, що зберегла об’єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.
 
13.                   Яка відповідальність передбачена за умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини?
А) дисциплінарна;
Б) цивільна;
В) адміністративна;
Г) кримінальна.
 
14.                   Який документ встановлює порядок доступу до пам’яток з метою їх екскурсійного відвідування, якщо вони вважаються придатними для цього?
А) охоронний договір, укладений з відповідним органом охорони культурної спадщини;
Б) дозвіл на екскурсійне відвідування, виданий відповідним органом охорони культурної спадщини;
В) погодження на екскурсійне відвідування, надане відповідним органом охорони культурної спадщини;
Г) висновок відповідного органу охорони культурних спадщини щодо придатності пам’ятки для екскурсійного відвідування.
 

15.                                         До якого реєстру заносяться пам’ятки культурної спадщини?

А) Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

Б) Державного реєстру національного культурного надбання;

В) Реєстру нерухомих пам'яток України;

Г) Державного реєстру національного культурного надбання та нерухомих пам'яток України.

 

16.                                         У яких випадках здійснюється вилучення пам’ятки з Державного реєстру нерухомих пам’яток України?

А) якщо пам’ятку зруйновано;

Б) якщо пам’ятка втратила предмет охорони

В) якщо пам’ятка археології, що не виявлена в наземних обсягових формах, досліджена на всій площі і по всій глибині культурного шару і при цьому не виявлено об'єктів культурної спадщини, які підлягають консервації або музеєфікації на місці та подальшому використанню;

Г) усі відповіді правильні.

 

17.                                         Яким шляхом проводиться інформування про об’єкти культурної спадщини, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України?

А) публікації Реєстру та внесених до нього змін;

Б) надання інформації, що міститься в Реєстрі, у відповідь на запит на інформацію;

В) встановлення охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їхніх територій незалежно від форм власності.

Г) усі відповіді правильні.

 

18.                                         Чи дозволяється розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини?

А) забороняється;

Б) здійснюється за погодженням з центральним органом виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини;

В) здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

Г) здійснюється  відповідно до Закону України «Про рекламу» на підставі дозволів, які оформляються за участю органів виконавчої влади, визначених Законом України «Про охорону культурної спадщини».
 

19.                                         Чи дозволяється розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини?

А) забороняється;

Б) здійснюється за погодженням з центральним органом виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини;

В) здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

Г) здійснюється відповідно до Закону України «Про рекламу» на підставі дозволів, які оформляються за участю органів виконавчої влади, визначених Законом України «Про охорону культурної спадщини».
 

20.                                         Чи дозволяється застосування металошукачів чи будь-якого іншого пошукового обладнання або відповідної технології на об’єктах культурної спадщини?

А) забороняється;

Б) дозволяється тільки за наявності дозволу на їх використання та підлягає обов’язковій реєстрації у відповідному органі охорони культурної спадщини;

В) дозволяється за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

Г) дозволяється.

 

21.                   Що визначає план управління об’єктом всесвітньої спадщини?
А) рекомендації Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на об’єкті всесвітньої спадщини, його території, в буферній зоні;
Б) основні напрями та програми щодо захисту, збереження, інтеграції об’єкта всесвітньої спадщини в суспільне життя;
В) межі та режими використання буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини;
Г) основні напрями та програми щодо захисту, збереження, інтеграції  об’єкта всесвітньої спадщини в суспільне життя відповідно до положень Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини та інших міжнародних договорів України.
 

22.                                         Яким органом затверджується план управління об’єктом всесвітньої спадщини?

А) Верховною Радою України;

Б) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини;

В) Кабінетом Міністрів України;

Г) Національною комісією України у справах ЮНЕСКО.

 

23.                                         Що є предметом охорони об’єкта культурної спадщини?

А) характерна властивість об’єкта культурної спадщини, що становить його історико-культурну цінність, на підставі якої цей об’єкт визнається пам’яткою; 
Б) встановлювані навколо пам’ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання;
В) історично успадкований вигляд об’єкта культурної спадщини;
Г) визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також  території чи водні об’єкти (об’єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли  свою автентичність;

 

24.                                         Яким органом затверджується перелік пам’яток, які не підлягають приватизації?

А) Верховною Радою України;

Б) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини;

В) Кабінетом Міністрів України;

Г) спеціальною контрольною комісією з питань приватизації.

 

25.                   Який орган має право привілеєвої купівлі пам’ятки національного значення?
А) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини;
Б) Кабінет Міністрів України;
В) Верховна Рада України;
Г) право привілеєвої купівлі пам’ятки не застосовується.
 
26.                   Коли не застосовується право привілеєвої купівлі пам’ятки?
А) коли покупцем пам’ятки, яка перебуває у приватній власності, є діти, дружина і батьки або, за їх відсутності, брати і сестри, а також дід та бабка як з боку батька, так і з боку матері, і небожі та небоги продавця;
Б) коли покупцем пам’ятки, яка перебуває у приватній власності, є діти, дружина і батьки продавця;
В) коли покупцем пам’ятки, яка перебуває у приватній власності, є діти і дружина/чоловік/ продавця;
Г) коли покупцем пам’ятки, яка перебуває у приватній власності, є діти і дружина/чоловік/ продавця або, за їх відсутності, брати і сестри, а також дід та бабка як з боку батька, так і з боку матері.
 
27.                   Який порядок застосування вимог органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів щодо умов утримання та використання пам’яток? 

А) вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів щодо умов утримання та використання пам'яток не можуть призводити до змін пам’яток і не повинні погіршувати їхню естетичну, історичну, мистецьку, наукову чи художню цінність;

Б) вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів щодо умов утримання та використання пам’яток є обов’язковими до виконання;
В) вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів щодо умов утримання та використання пам’яток не можуть призводити до змін пам’яток і не повинні погіршувати їхню естетичну, історичну, мистецьку, наукову чи художню цінність крім випадків, коли така вимога має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;
Г) вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів щодо умов утримання та використання пам'яток не можуть призводити до архітектурних змін пам’яток. 
 
28.                   Що видає орган охорони культурної спадщини юридичним або фізичним особам для заборони їхньої діяльності, внаслідок якої створюється загроза пам’ятці або порушується законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини?
А) попередження;
Б) повідомлення;
В) протокол;
Г) припис.
 
29.                   Протягом якого часу після зупинення земляних робіт, внаслідок виявлення знахідки археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний повідомити про знахідку відповідний орган охорони  культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи?
А) однієї доби;
Б) місяця;
В) тижня;
Г) невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти діб.
 
30.   Чи підлягають державній реєстрації об’єкти, що є сучасними копіями існуючих пам’яток або спорудами (витворами), створеними за старовинними проектами чи науковими реконструкціями, в тому числі масові тиражовані копії?
А) не підлягають;
Б) підлягають лише ті, що створені за старовинними проектами; 
В) підлягають лише ті, що створені за старовинними проектами чи науковими реконструкціями;
Г) підлягають лише створені за старовинними проектами та на відтворення яких надано відповідний дозвіл центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.
 
31.                   Які завдання державної політики у сфері охорони об’єктів всесвітньої спадщини?
А) здійснення постійного моніторингу стану збереження об’єктів всесвітньої спадщини;
Б) забезпечення дотримання міжнародних стандартів у сфері охорони об’єктів всесвітньої спадщини, поєднання національних традицій і досягнень із світовим досвідом у зазначеній сфері;
В включення питань охорони об’єктів всесвітньої спадщини до загальних програм соціально-економічного розвитку держави;

Г) усі відповіді правильні.

 

32.                                         На який орган покладено виконання завдань державної політики у сфері охорони об’єктів всесвітньої спадщини?

А) Верховна Рада України;

Б) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини;

В) Кабінет Міністрів України;

Г) орган управління, утворений або визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

 

33.   Що зобов’язані зробити юридичні і фізичні особи, які завдали шкоди пам’яткам, їхнім територіям (у тому числі незаконним будівництвом)?
А) зобов’язані відновити пам’ятки та їхні території, а якщо відновлення неможливе – відшкодувати шкоду відповідно до закону;
Б) зобов’язані відновити пам’ятки та їхні території;
В) зобов’язані відшкодувати шкоду відповідно до закону;
Г) зобов’язані відшкодувати шкоду у розмірі від десяти тисяч до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
34.   Як оформлюється рішення про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини? 

А) протоколом;

Б) наказом;

В) приписом;

Г) постановою.

 

35.   Протягом якого строку приймається рішення про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини?

А) протягом 10 днів після отримання акту про вчинення правопорушення разом з іншими документами, що стосуються справи;

Б) протягом 15 днів після отримання акту про вчинення правопорушення разом з іншими документами, що стосуються справи;

В) протягом 5 днів після отримання акту про вчинення правопорушення разом з іншими документами, що стосуються справи;

Г) протягом 3 днів після отримання акту про вчинення правопорушення разом з іншими документами, що стосуються справи.

 

36.                                         В якому значенні вживається термін «культурні цінності»?

А) об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України;

Б) сукупність окремих музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, які постійно зберігаються на території України, незалежно від їх походження та форм власності, а також музейних предметів і музейних колекцій, що знаходяться за межами України і є власністю України або відповідно до міжнародних договорів підлягають поверненню в Україну;

В) рухомі предмети створені людиною незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

Г) рухомі предмети, якість або особливі ознаки яких роблять необхідним для суспільства їх збереження, вивчення та публічне представлення.

 

37.                   Що таке вивезення культурних цінностей?
А) фактичне переміщення фізичними особами з будь-якою метою через митний кордон України культурних цінностей з території України без зобов'язання їх зворотного ввезення в Україну;
Б) фактичне переміщення юридичними з будь-якою метою через митний кордон України культурних цінностей з території України без зобов’язання їх зворотного ввезення в Україну;
В) фактичне переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою метою через митний кордон України культурних цінностей;
Г) фактичне переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою метою через митний кордон України культурних цінностей з території України без зобов’язання їх зворотного ввезення в Україну.
 
38.                   Що таке ввезення культурних цінностей?
А) фактичне переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою метою через митний кордон України культурних цінностей з території іноземної держави в Україну без зобов'язання їх зворотного вивезення з України;
Б) фактичне переміщення фізичними особами з будь-якою метою через митний кордон України культурних цінностей з території іноземної держави в Україну без зобов’язання їх зворотного вивезення з України; 
В) фактичне переміщення юридичними особами з будь-якою метою через митний кордон України культурних цінностей з території іноземної держави в Україну без зобов’язання їх зворотного вивезення з України; 
Г) фактичне переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою метою через митний кордон  України культурних цінностей з території іноземної держави в Україну; 
 
39.                   Які культурні цінності підлягають поверненню в Україну?
А) культурні цінності, незаконно вивезені з території України; 
Б) культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад;
В) культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повернуті в Україну;

Г) усі відповіді правильні.

 
40.                   Що таке колекція культурних цінностей?
А) однорідні за певними ознаками різнорідні предмети, які, незалежно від культурної цінності кожного з них, зібрані разом становлять художню, історичну, етнографічну чи наукову цінність;
Б) однорідні або підібрані за певними ознаками  різнорідні предмети, які, незалежно від культурної цінності кожного з них, зібрані разом становлять художню, історичну, етнографічну чи наукову цінність;
В) підібрані за певними ознаками різнорідні предмети, які, незалежно від культурної цінності кожного з них, зібрані разом становлять художню, історичну, етнографічну чи наукову цінність;
Г) однорідні або підібрані за певними ознаками різнорідні предмети, які, незалежно від культурної цінності кожного з них, зібрані.
 
41.                   Без якого документа забороняється вивезення за межі митної території України культурних цінностей?
А) дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення  культурних цінностей;
Б) свідоцтва, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення  культурних цінностей;
В) витягу з Державного реєстру національного культурного надбання; 
Г) рішення, прийнятого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення  культурних цінностей.
 
42.                   Не пізніше якого строку подається клопотання про право на вивезення культурних цінностей власником чи уповноваженою ним особою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей?
А) не пізніше ніж за місяць до дати їх вивезення;
Б) не пізніше ніж за два місяці до дати їх вивезення;
В) не пізніше ніж за три місяці до дати їх вивезення;
Г) не пізніше ніж за два тижні до дати їх вивезення.
 
43.                   Які документи додаються до клопотання про право на вивезення культурних цінностей? 
А) документ, що підтверджує право власності на культурні цінності; висновок державної експертизи; 
Б) документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;
В) висновок державної експертизи культурних цінностей;
Г) подається лише клопотання, забороняється вимагати від власників культурних цінностей подання інших відомостей і документів.
 
44.                   В яких випадках може здійснюватися тимчасове вивезення культурних цінностей за межі митної території України? 
А) для організації виставок;
Б) для проведення реставраційних робіт і наукових досліджень; 
В) у зв’язку з театральною, концертною та іншою артистичною діяльністю;

Г) усі відповіді правильні.

 
45.                   В який строк центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей повідомляє власника культурних цінностей про прийняте за його клопотанням рішення щодо можливості або неможливості вивезення культурних цінностей? 
А) повідомляється в місячний термін від дня офіційного надходження клопотання;
Б) повідомляється в десятиденний термін від дня офіційного надходження клопотання;
В) повідомляється в п’ятиденний термін від дня офіційного надходження клопотання;
Г) повідомляється в триденний термін від дня офіційного надходження клопотання.
 
46.   Яким органом затверджується перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей?
А) Верховною Радою України;
Б) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей;

В) Кабінетом Міністрів України;

Г) Національною академією наук України.

 
47.   Який орган веде бази даних на переміщені культурні цінності?
А) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
Б) правоохоронні органи;
В) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей;

Г) Кабінет Міністрів України.

 

48.                   Які культурні цінності не підлягають вивезенню з України? 
А) культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;
Б) культурні цінності, включені до Національного архівного фонду; 
В) культурні цінності, включені до Музейного фонду України.

Г) усі відповіді правильні.

 

49.                                         В якому випадку Свідоцтво на право тимчасового вивезення культурних цінностей не може бути видано?

А) культурні цінності, заявлені для тимчасового вивезення, перебувають в розшуку;

Б) культурні цінності є предметом спору щодо права власності на них; 

В) відсутні гарантії щодо забезпечення надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;

Г) усі відповіді правильні.

 

50.                   Яким органом встановлюється порядок тимчасового ввезення культурних цінностей ?
А) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
Б) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
В) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей;
Г) Кабінетом Міністрів України.
 
51.                   Які особи визнаються добросовісними набувачами культурних цінностей?
А) фізичні або юридичні особи, які володіють культурними цінностями та не знали і не повинні були знати, що ці цінності раніше були викрадені або незаконно вивезені;
Б) фізичні особи, які володіють культурними цінностями та не знали і не повинні були знати, що ці цінності раніше були викрадені або незаконно вивезені;
В) юридичні особи, які володіють культурними цінностями та не знали і не повинні були знати, що ці цінності раніше були викрадені або незаконно вивезені;
Г) фізичні або юридичні особи, які володіють культурними цінностями та не знали, що ці цінності раніше були незаконно вивезені;
 
52.                   Ввезення яких культурних цінностей забороняється?
А) щодо яких оголошено розшук;
Б) які є предметом спору щодо права власності на них;
В) щодо яких оголошено розшук та які є предметом спору щодо права власності на них;
Г) на які не видане свідоцтво на право ввезення.
 
53.                   Який державний орган здійснює контроль за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей?
А) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
Б) правоохоронні органи;
В) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей;

Г) Кабінет Міністрів України.

 
54.                   Яким шляхом можуть бути повернуті до інших держав культурні цінності, що на законних підставах перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб України, але походження яких пов’язане з історією та культурою цих держав?
А) шляхом укладення договору купівлі-продажу з власником культурних цінностей, обміну на взаємовигідних засадах або отримання в дарунок;
Б) шляхом обміну на взаємовигідних засадах;
В) шляхом отримання в дарунок;
Г) за рішенням суду, з відповідною компенсацією власнику культурних цінностей витрат на їх зберігання, реставрацію, тощо. 
 
55.                   Протягом якого періоду державному органу може надаватися відстрочка для платежів, у разі прийняття рішення про придбання у державну власність культурних цінностей, заявлених до вивезення?
А) на період до трьох місяців;
Б) на період до шести місяців;
В) на період до двох місяців;
Г) на період до одного місяця.
 
56.                   Що подається власником чи уповноваженою ним особою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей у разі тимчасового вивезення культурних цінностей?
А) клопотання про дозвіл на тимчасове вивезення культурних цінностей;
Б) заява про надання дозволу на тимчасове вивезення культурних цінностей;
В) звернення про надання дозволу на тимчасове вивезення культурних цінностей;
Г) повідомлення про тимчасове вивезення культурних цінностей, в якому зазначається мета, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей, а також гарантії фінансового покриття будь-якого ризику.
 
57.                   Чи можуть бути змінені умови угоди щодо тимчасового вивезення культурних цінностей після видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей?
А) не можуть бути змінені;
Б) можуть бути змінені за дозволом Кабінету Міністрів України;
В) можуть бути змінені за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей;
Г) можуть бути змінені за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, погодженим Кабінетом Міністрів України.
 

58.                                         Для кого є обов’язковим до виконання установлений Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» порядок вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей?

А) для всіх фізичних та юридичних осіб, які перебувають чи ведуть свою діяльність на території України;
Б) для всіх юридичних осіб, які перебувають чи ведуть свою діяльність на території України;
В) для всіх фізичних та юридичних осіб, які перебувають чи ведуть свою діяльність на території України та за її межами;
Г) для громадян України, які ведуть свою діяльність на території України, а також за її межами.
 
59.                   У якому порядку здійснюється вивезення зоологічних колекцій за межі України, у тому числі тимчасове?
А) здійснюється відповідно до Закону України «Про тваринний світ», міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
Б) здійснюється відповідно до Закону України «Про тваринний світ»; 
В) здійснюється відповідно до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
Г) здійснюється відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 

60.                                         Яке визначення терміну «музейна справа»?

А) спеціальний вид наукової та культурно-освітньої діяльності, що включає комплектування, зберігання, охорону та використання музеями культурних цінностей та об'єктів культурної спадщини України, в тому числі їх консервацію, реставрацію, музеєфікацію, наукове вивчення, експонування та популяризацію;

Б) діяльність у сфері культури, направлена на розвиток музеїв та збереження Музейного фонду України;

В) визначений Законом України «Про музеї та музейну справу» спеціальний вид наукової та мистецтвознавчої діяльності у сфері культури, направлений на популяризацію національного культурного надбання, розвиток музейної мережі;

Г) діяльність у сфері культури, що включає комплектування, зберігання, охорону та використання музеями культурних цінностей та об’єктів культурної спадщини України, направлена на збереження Музейного фонду України.

 

61.                                         Яке визначення терміну «музей»?

А) заклад культури, створений відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу»;

Б) науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини;

В) культурно-освітній заклад, створений для постійного зберігання та експонування музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою та збереження Музейного фонду України;

Г) юридична особа, створена відповідно до законодавства України, з метою вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів Музейного фонду України, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини.

 

62.                                         Що включає в себе Музейний фонд України?

А) сукупність усіх облікованих на території України музейних предметів, які постійно або тимчасово перебувають на обліку в музеях України, незалежно від їх  форми власності;

Б) сукупність окремих музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, які постійно зберігаються на території України, незалежно від їх походження та форм власності, а також музейних предметів і музейних колекцій, що знаходяться за межами України і є власністю України або відповідно до міжнародних договорів підлягають поверненню в Україну;

В) сукупність музейних предметів та музейних колекцій, які є власністю держави Україна;

Г) сукупність культурних цінностей на території України, які обліковані відповідно до законодавства України як музейні предмети і перебувають на постійному зберіганні у музеях України незалежно від їх форми власності.

 

63.                                         Яке визначення терміну «музейний предмет»?

А) будь-який предмет, що має особливу художню, наукову, історичну та іншу культурну цінність та внесений до фонду музею у порядку, встановленому законодавством; 

Б) культурна цінність, якість або особливі ознаки якої роблять необхідним для суспільства її збереження, вивчення та публічне представлення;

В) предмет матеріального світу, що визначений мистецтвознавчою експертизою як культурна цінність та облікований у фондах музею відповідно до Положення про Музейний фонд України;

Г) культурна цінність, що має виняткове художнє, наукове, історичне або інше значення, передана на постійне зберігання до фондів музею  та облікована відповідно до фондово-облікової документації музею.

 

64.                                         Що таке «музеєфікація»?

А) здійснення комплексу організаційних, науково обґрунтованих заходів щодо забезпечення захисту музейних предметів та предметів музейного значення від подальших руйнувань, збереження їх автентичності з мінімальним втручанням у їх існуючий вигляд;

Б) сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини до стану, придатного для екскурсійного відвідування;

В) визначена законодавством діяльність держави у сфері музейної справи щодо надання культурним цінностям статусу музейного предмета;

Г) технологічний процес щодо захисту музейних предметів та предметів музейного значення від подальших руйнувань, що включає їх консервацію та реставрацію.

 

65.                                         Що є предметом музейного значення?

А) унікальні зібрання художніх виробів, наукові колекції, інші колекції або окремі зразки виробів, що мають історичну, художню, науково-технічну цінність;

Б) культурна цінність, особливі ознаки якої є підставою для внесення її до Музейного фонду України та набуття статусу музейного предмета з метою збереження, вивчення і публічного представлення;

В) будь яка культурна цінність, що внесена до науково-допоміжного фонду музею;

Г) культурна цінність, яка має історичне та художнє значення і проходить етап наукової атрибуції, опису та вивчення, що є підставою для подальшого внесення її до фондів музею та обліку у фондово-обліковій документації музею.

 

66.                                         З чого складається музейне зібрання?

А) з сукупності основного, науково-допоміжного та інших фондів музею;

Б) сукупності музейних колекцій та музейних предметів, а також пов'язаних з ними бібліотечних фондів, архівів, каталогів та наукової документації музею;

В) з усіх музейних предметів, облікованих згідно фондово-облікової документації музею;

Г) з сукупності музейних предметів та предметів музейного значення.

 

67.                                         Що належить до основних напрямів діяльності музеїв?

А) діяльність у сфері музейної справи щодо вивчення, комплектування та експонування музейних колекцій з метою збереження національного культурного надбання;

Б) науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, пам’яткоохоронна робота, а також діяльність, пов'язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності, з метою включення до Музейного фонду України;

В) культурна та наукова діяльність, експозиційна, фондова, реставраційна, виставкова, а також діяльність, пов'язана з науковою атрибуцією, експертизою та усіма видами оцінки музейних предметів, з метою включення  їх до основного фонду музею;

Г) пошук, наукове вивчення, зберігання, охорона та публічне представлення музейних предметів Музейного фонду України з метою задоволення культурних потреб громадян України.

 

68.                                         Що включає себе Національна музейна політика?

А) сукупність основних напрямів і правових засад діяльності держави в галузі розвитку музейної справи та збереження Музейного фонду України;

Б) сукупність основних напрямів і засад діяльності держави і суспільства в галузі музейної справи;

В) комплекс заходів щодо забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв;

Г) сукупність заходів і правових засад діяльності держави для збереження державної частини Музейного фонду України.

 

69.                   Який порядок призначення на посаду керівників державних і комунальних музеїв?
А) призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу;
Б) призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на три роки за результатами конкурсу;
В) призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами співбесіди;
Г) призначаються на посаду наказом органу, до сфери управління якого належить державний або комунальний музей за результатами конкурсу.

 

70.                                         Хто може бути засновниками музеїв?

А) громадяни України, іноземці та особи без громадянства;

Б) відповідні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи;

В) громадяни України та юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством України;

Г) органи державної влади, об'єднані територіальні громади, громадяни України, інші фізичні та юридичні особи.

 

71.                                         Якому музею може бути надано статус національного?

А) музею, який має унікальні музейні колекції загальнодержавного значення, кількість музейних предметів основного фонду якого перевищує 10 тисяч; 

Б) музею, що є у державній чи комунальній власності, який має музейні колекції загальнодержавного значення, набув міжнародного визнання і є провідним культурно-освітнім та науково-дослідним закладом у відповідних профільних групах музейної мережі України;

В) музею, що є у державній чи комунальній власності, який має унікальні музейні колекції загальнодержавного та світового значення, кількість музейних предметів основного фонду якого перевищує 25 тисяч, а кількість відвідувачів на рік – більш як 50 тисяч;

Г) будь якому музею України у встановленому законодавством порядку.

 

72.                                         На якому праві закріплюються за музеями музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання державної частини Музейного фонду України?

А) тимчасового користування;

Б) оперативного управління;

В) постійного користування;

Г) власності.

 

73.                                         Яким органом затверджується порядок надання платних послуг музеями, заснованими на державній та комунальній формі власності?

А) Кабінетом Міністрів України;

Б) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури;

В) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури за погодження з Кабінетом Міністрі України;

Г) загальними зборами трудового колективу музею за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.

 

74.                                         Які музеї не підлягають реєстрації?

А) музеї, створені у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів;

Б) музеї, що є у державній та які мають музейні колекції загальнодержавного значення;

В) музеї, що є у комунальній власності та які набули міжнародного визнання;

Г) всі музеї підлягають реєстрації у встановленому поряду Кабінетом Міністрів України.

 

75.                                         Який орган визначає порядок обліку музеїв, створених у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів?

А) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

Б) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;

В) Міністерство юстиції України;

Г) Кабінет Міністрів України.

 

76.                                         Хто має право на придбання музейних зібрань за інших рівних умов у разі ліквідації музеїв, заснованих на приватній формі власності?

А) інші музеї відповідного профілю, незалежно від форми власності;

Б) держава;

В) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;

Г) заклади культури, юридичні та фізичні особи, які можуть гарантувати належні умови  зберігання та охорону музейних предметів.

 

77.                                         Яки органом затверджується порядок віднесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання та умови їх зберігання?

А) Кабінетом Міністрів України;

Б) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;

В) керівником музею за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;

Г) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

 

78.                                         Який порядок вилучення з фондово-облікової документації музейних предметів, що належать до державної частини Музейного фонду України у разі їх втрати або руйнування?

А) вилучається з фондово-облікової документації лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв на підставі висновків експертно-фондової комісії;

Б) вилучається з фондово-облікової документації лише за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі висновків експертно-фондової комісії;

В) вилучається з фондово-облікової документації лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв або суду;

Г) вилучається з фондово-облікової документації лише за рішенням суду.

 

79.                                         Який орган визначає порядок встановлення оціночної та страхової вартості музейних предметів, музейних колекцій та музейного зібрання Музейного фонду України?

А) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;

Б) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного фінансового контролю;

В) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного фінансового контролю;

Г) Кабінет Міністрів України.

 

80.                                         За рахунок яких коштів здійснюється фінансування музеїв залежно від форм власності?

А) за рахунок коштів відповідно державного бюджету, місцевих бюджетів, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством;

Б) за рахунок коштів державного бюджету;

В) за рахунок коштів відповідно державного бюджету, місцевих бюджетів;

Г) за рахунок коштів відповідно державного бюджету, місцевих бюджетів, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб.

 

81.                                         Чи зменшуються бюджетні асигнування державних і комунальних музеїв у разі одержання коштів від надання платних послуг, добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, з інших джерел, не заборонених законодавством?

А) не зменшуються;

Б) зменшується пропорційно отриманим коштам;

В) зменшується;

Г) відсутня правильна відповідь.

 

82.                                         Який орган формує вимоги щодо державного статистичного обліку музеїв, створених на території України?

А) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;

Б) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики;
В) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики;

Г) Кабінет Міністрів України.

 

83.                                         Який орган визначає потреби держави та нормативи, що гарантують належний рівень музейного обслуговування і доступ громадян до Музейного фонду України?

А) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, у межах своїх повноважень;

Б) Кабінет Міністрів України;

В) місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування які здійснюють керівництво музеями, що перебувають у сфері їх управління;

Г) Верховна Рада України.

 

84.                                         Які органи самоврядування мають право створювати музеї?

А) вчені, наглядові, методичні, музейно-педагогічні, художні, реставраційні та інші ради;

Б) вчені, наглядові, методичні, музейно-педагогічні, художні, реставраційні та інші робочі групи;

В) вчені, наглядові, методичні, музейно-педагогічні, художні, реставраційні та інші комісії,

Г) музеї не мають право створювати органи самоврядування.

 

85.                                         За яких умов музеї, що перебувають у державній чи комунальній власності можуть бути приватизовані?

А) не підлягають приватизації;

Б) можуть бути приватизовані лише за умови гарантування належного рівня музейного обслуговування і доступу громадян до Музейного фонду України;
В) можуть бути приватизовані лише за умови гарантування належного рівня доступу громадян до Музейного фонду України;

 

Г) можуть бути приватизовані лише за умови втілення правових, організаційних та фінансово-економічних заходів, що забезпечать недоторканність музейного приміщення і музейного зібрання.

 

86.                                         Зазначте, що з наведеного визначає термін «асортиментний кабінет»?

А) приміщення на підприємствах, у яких зберігаються унікальні зібрання художніх виробів, наукові колекції, інші колекції або окремі зразки виробів, що мають історичну, художню, науково-технічну цінність;

Б) кімната в якій зберігаються музейні предмети, що об'єднані однією або кількома спільними ознаками;

В) кімната зразків виробів, у яких зберігаються унікальні зібрання художніх виробів, інші колекції або окремі зразки виробів, що мають історичну цінність;

Г) приміщення на підприємствах, у яких зберігаються наукові колекції, інші колекції або окремі зразки виробів, що мають науково-технічну цінність;

 

87.                                         Зазначте, що з наведеного визначає термін «охорона музеїв»?

А) система правових, організаційних та фінансово-економічних заходів, що забезпечують недоторканність музейного приміщення і музейного зібрання;

Б) діяльність щодо створення матеріальних умов і правових засад, за яких забезпечується збереження музейних предметів та музейних колекцій;

В) здійснення комплексу організаційних, науково обґрунтованих заходів щодо забезпечення захисту музейних предметів та предметів музейного значення від подальших руйнувань, збереження їх автентичності з мінімальним втручанням у їх існуючий вигляд;

Г) спеціальний вид наукової та культурно-освітньої діяльності, що включає комплектування, зберігання, охорону та використання музеями культурних цінностей та об'єктів культурної спадщини України, в тому числі їх консервацію, реставрацію, музеєфікацію, наукове вивчення, експонування та популяризацію.

 

88.                                         У якому році Україна приєдналася до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини?

А) 2008;

Б) 2003;

В) 2004;

Г) 2010.

 

89.                                         Зазначте, що з наведеного належить до цілей Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини?

А) охорона нематеріальної культурної спадщини;

Б) підвищення рівня знань на місцевому, національному та міжнародному рівнях про важливість нематеріальної культурної спадщини та забезпечення її взаємного визнання;

В) здійснення міжнародного співробітництва та надання допомоги;

Г) усі відповіді правильні.

 

90.                                          У яких галузях проявляється термін «нематеріальна культурна спадщина»?

А) усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної культурної спадщини;

Б) виконавському мистецтві;

В) знаннях та практиці, що стосуються природи та всесвіту;.

Г) усі відповіді правильні.

 

91.                                         Яке визначення терміну «нематеріальна культурна спадщина»?

А) культурні блага і культурні цінності, створені (надані) вітчизняним виробником;

Б) сукупність унікальних культурних цінностей, об'єктів культурної спадщини, що мають виняткове історичне значення для формування культурного простору України;

В) звичаї, форми показу та вираження, знання, навички, що передаються від покоління до покоління, постійно відтворюються спільнотами та групами під впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з природою, історії та формують у них почуття самобутності та наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини;

Г) непрофесійна творча діяльність окремих осіб або колективів, що не є для них основним заняттям і не має на меті отримання доходів.

 

92.                                         Хто забезпечує збереження нематеріальної культурної спадщини в Україні?

А) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

Б) громадяни України;

В) наукові працівники, зокрема, музейних, бібліотечних закладів, історико-культурних заповідників, архівних установ;

Г) працівники культури.

 

93.                                         Хто складає перелік об’єктів нематеріальної культурної спадщини в Україні?

А) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;

Б) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

В) наукові працівники, зокрема, музейних, бібліотечних закладів, історико-культурних заповідників, архівних установ;

Г) заклади культури, а також підприємства, установи та організації всіх форм власності, статути (положення) яких передбачають провадження діяльності у сфері культури.

 

94.                                         Який складається список для забезпечення більшої наочності нематеріальної культурної спадщини, сприяння поглибленню усвідомлення її значення та заохочення діалогу на основі поваги до культурного різноманіття?

А) Список нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони;

Б) Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства;

В) Список нематеріальної культурної спадщини;

Г) Державний реєстр національного культурного надбання.

 

95.                                         До якого списку вносять нематеріальну культурну спадщину з метою вжиття термінових заходів з її охорони?

А) Список нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони;

Б) Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства;

В) Список всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою;

Г) Список всесвітньої спадщини.

 

96.                                         Які заходи включає в себе охорона нематеріальної культурної спадщини на міжнародному рівні?

А) Складення, оновлення та публікація Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства;

Б) Складення, оновлення та публікація Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони;

В) Сприяння здійсненню національних, субрегіональних або регіональних програм, проектів і заходів з охорони нематеріальної культурної спадщини, які, на думку Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини, найліпше відображають принципи та цілі Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, з урахуванням особливих потреб країн, що розвиваються;

Г) усі відповіді правильні.

 

97.                                         Чим регламентується міжнародна допомога, що надається Міжурядовим комітетом з охорони нематеріальної культурної спадщини державі-учасниці Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини?

А оперативними директивами, передбаченими в статті 7, а також угодою, передбаченою в статті 24 Конвенції;

Б)оперативними директивами, передбаченими в статті 7 Конвенції;

В)угодою, передбаченою в статті 24 Конвенції;

Г) відсутня правильна відповідь.

 

98.                   В якому значенні вживається термін «грант» в Законі України «Про культуру»?
А) фінансові ресурси, що надаються на безповоротній основі суб’єкту, який провадить діяльність у сфері культури, для реалізації культурно-мистецького проекту;
Б) фінансові ресурси, що надаються на безповоротній основі фізичній особі для реалізації культурно-мистецького проекту;
В) фінансові ресурси, що надаються на безповоротній основі юридичній особі, яка провадить діяльність у сфері культури;
Г) матеріальна підтримка, що надається на безповоротній основі фізичним та юридичним особам, які провадять діяльність у сфері культури.
 

99.                                         Що належить до основних засад державної політики у сфері культури?

А) сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури;

Б) захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури;

В) сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті;

Г) усі відповіді правильні.

 

100.                                    Зазначте, чим визначаються пріоритети державної політики у сфері культури?

А) програмами Президента України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України та програмами діяльності Кабінету Міністрів України, в яких обов'язково враховуються аспекти розвитку культури;

Б) державними цільовими програмами у сфері культури, що розробляються і затверджуються згідно із законодавством;

В) програмою діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури на відповідний рік, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Г) усі відповіді правильні.

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України