українська російська англійська

Аналіз регуляторного пливу проекту наказу Міністерства культури України "Про затвердження Порядку видачі свідоцтва національного фільму"

09.08.2019 | 17:50

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу Міністерства культури України «Про затвердження Порядку видачі свідоцтва національного фільму»

 

I. Визначення проблеми

Статтею 101 Закону України «Про кінематографію» встановлено оцінні елементи та бальна система для національних фільмів. У разі якщо відповідно до цього Закону фільм кваліфікується національним, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії (Держкіно), за заявою продюсера або виробника фільму видає свідоцтво національного фільму. Наявність у фільму свідоцтва національного фільму презюмує, що фільм є національним, і це не потребує повторного доведення у відносинах з органами державної влади. Дана презумпція може бути спростована в загальному порядку, якщо з'ясується, що надані заявником інформація та документи для отримання свідоцтва національного фільму містять недостовірні відомості.

Згідно із зазначеною статтею передбачено, що порядок видачі свідоцтва національного фільму визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері кінематографії.

Підзаконні нормативно-правові акти, які визначають порядок видачі та анулювання свідоцтва національного фільму, відсутні.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи

(підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

-     

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

 

 

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

-                                                     ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

-                                                     чинних регуляторних актів, оскільки регуляторні акти з даного питання відсутні.

 

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є реалізація положень Закону України «Про кінематографію» з метою врегулювання питання порядку видачі свідоцтва національного фільму.

Проектом наказу передбачається визначення форми свідоцтва національного фільму, визначення процедури оформлення заяв про отримання свідоцтва національного фільму, переліку документів, що подаються до заяв, підстав анулювання свідоцтва національного фільму.

Передбачається, що визначена ціль буде досягнена завдяки прийняттю запропонованого регуляторного акта.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

 

Розроблення проекту наказу

(забезпечення регулювання)

Передбачає здійснення нормативно-правового врегулювання питання порядку видачі свідоцтва національного фільму.

А саме, визначення форми свідоцтва національного фільму, вимоги до оформлення заяв про отримання свідоцтва національного фільму, переліку документів, що подаються до заяв, а також підстав анулювання свідоцтва національного фільму.

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

Відсутність розробленого регуляторного акту призведе до неврегульованості порядку видачі свідоцтва національного фільму.

Цей альтернативний спосіб є недоцільним.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

 

Розроблення проекту наказу

(забезпечення регулювання)

 

Запровадження чіткого регулювання питання визначення форми свідоцтва національного фільму, вимоги до оформлення заяв про отримання свідоцтва національного фільму, переліку документів, що подаються до заяв, а також підстав анулювання свідоцтва національного фільму.

Відсутні.

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

Відсутні.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян не здійснювалась, оскільки дія регуляторного акту не поширюється на громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник*

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

196

196

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

Х

 

Використовуються дані згідно кількості виданих у 2018 році посвідчень національних фільмів.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

 

Розроблення проекту наказу

(забезпечення регулювання)

 

Вдосконалення регулювання питання визначення форми свідоцтва національного фільму, вимоги до  оформлення заяв про отримання свідоцтва національного фільму, переліку документів, що подаються до заяв, підстав анулювання свідоцтва національного фільму.

 

Відсутні.

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

Відсутні.

Відсутні.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1:

 

Розроблення проекту наказу

(забезпечення регулювання)

 

4

Дозволить врегулювати питання оформлення заяв про отримання свідоцтва національного фільму, встановить перелік документів, що подаються до заяв, підстав анулювання свідоцтва національного фільму та визначить зразок свідоцтва національного фільму.

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

1

Проблемні питання продовжують існувати, цілі державного регулювання не вирішуються.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

 

Розроблення проекту наказу

(забезпечення регулювання)

 

Вдосконалення регулювання питання оформлення заяв про отримання свідоцтва національного фільму, встановить перелік документів, що подаються до заяв, підстав анулювання свідоцтва національного фільму та визначить зразок свідоцтва національного фільму.

Бюджетні витрати відсутні.

 

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

-

Залишає питання неврегульованим.

Є неприйнятним, оскільки не вирішує цілей державного регулювання.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1:

 

Розроблення проекту наказу

(забезпечення регулювання)

 

Обрана альтернатива забезпечить досягнення визначених цілей, а також є єдиним і достатнім способом вирішення проблеми.

-

 

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

Альтернатива неприйнятна, оскільки залишає проблему неврегульованою та не забезпечить досягнення цілей державного регулювання.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблематики, є прийняття запропонованого регуляторного акту.

Для його впровадження необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги цього регуляторного акта шляхом його оприлюднення у засобах масової інформації.

Суб’єктам господарювання необхідно ознайомитись з вимогами регулювання.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не будуть нести додаткові витрати.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, виникають внаслідок дії регуляторного акта та розрахунок витрат на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва (відповідно додатків 2 та 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), не проводилися, оскільки питома вага суб’єктів малого (мікро) підприємництва складає 100 %.

Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва (відповідно до додатку 4 до зазначеної Методики). Тест малого підприємництва (М-Тест) додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії проекту наказу встановлюється на необмежений термін, оскільки необхідність виконання положень цього регуляторного акта є постійною.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни нормативно-правових актів, на яких він базується.

Набрання чинності регуляторним актом відбудеться з дня його офіційного оприлюднення.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1.       Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта: надходження не передбачаються.

2.       Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: 196 (використовуються відкриті дані щодо виданих у 2018 році посвідчень національних фільмів).

3.       Розмір коштів і час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта: додаткових витрат коштів та часу на виконання вимог регулювання суб’єктами господарювання не передбачається (крім витрат, пов’язаних з отриманням первинної інформації про вимоги регулювання).

4.       Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта: оцінюється як високий; проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства культури України (http://mincult.kmu.gov.ua).

5.       Кількість поданих суб’єктами господарювання заяв на отримання свідоцтва національного фільму – орієнтовно 200 в рік.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Визначення результативності регуляторного акта буде здійснюватися в три етапи:

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності;

періодичне відстеження – раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.

 

 

Заступник Міністра                                                                                  Тамара МАЗУР

 

_________________ 2019 р.

 


Додаток до аналізу регуляторного впливу

 

Тест

малого підприємництва (М-Тест)

 

1.                 Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "01" січня 2018 р. по "16" березня 2018 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Засідання Робочої групи з питань реалізації Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

10

Обговорено та узгоджено положення проекту регуляторного акта.

2

Засідання Громадської Ради

при Державному агентстві України з питань кіно.

 

26

Обговорено та узгоджено положення проекту регуляторного акта (протокол засідання від 16.03.2018).

 

     2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого (мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 196 (одиниці);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).

 

3.            Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5

Інші процедури (уточнити)

 

 

 

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00

Х

0,00

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

 

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00

Х

0,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктом господарювання на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним) Х 25,13  грн. = 12,57 грн.

0,00

(припускається, що суб’єкти господарювання ознайомлюються з вимогами регулювання лише в перший рік)

12,57 (витрати на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет у перший рік) + 0,00 (витрати на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет у наступний рік)

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,00

0,00

0,00

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0,00

0,00

0,00

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0,00

0,00

0,00

13

Інші процедури (уточнити):

 

 

 

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

12, 57

 

12, 57

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

196

 

196

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

2463, 72

 

2463, 72

 

Примітки*:

1.    У розрахунку вартості 1 часу роботи використано вартість 1 часу роботи, визначену Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» - 25,13  грн. Джерело отримання інформації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Реалізація положень регуляторного акта буде здійснюватися державними службовцями відповідно до посадових обов’язків та не потребує додаткових витрат з державного бюджету на адміністрування регулювання.

 

4.            Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,00

0,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2463, 72

2463, 72

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2463, 72

2463, 72

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0,00

0,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2463, 72

2463, 72

 

5.            Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Не передбачається розроблення корелюючи (пом’якшувальних) заходів.

 

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України