українська російська англійська

ПОРЯДОК залучення фахівців та організація діяльності Робочих груп Громадської ради при Міністерстві культури України

05.10.2016 | 12:42

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Президії Громадської ради

при Міністерстві культури України

протокол № 2 від 27 вересня 2016 р.

 

ПОРЯДОК

залучення фахівців та організація діяльності

Робочих груп Громадської ради

при Міністерстві культури України

1. Загальні положення

Цей Порядок розроблено відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 5 Положення про Громадську раду при Міністерстві культури України (далі – Громадська рада), затвердженого наказом Міністерства культури України (далі – Мінкультури) від 04 травня 2016 року № 292.

1.1. Робочі групи Громадської ради (далі – Робочі групи) є допоміжними консультативно-дорадчими органами, що утворюються за рішенням Президії Громадської ради на постійній (далі - постійні Робочі групи) або тимчасовій (далі - тимчасові Робочі групи) основі для проведення: процесу, пов’язаного зі здійсненням аналітики, наданням фахових рекомендацій та формування пропозицій з вузькопрофільних питань, які потребують спеціальних знань у певній сфері культури.

1.2. Робочі групи у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінкультури, діючим Положенням про Громадську раду та цим Порядком.

1.3. Постійні Робочі групи утворюються за поданням профільних Комісій Громадської ради для роботи над проблемними напрямами, в межах яких систематично виникає необхідність проведення аналітики, надання фахових рекомендацій та пропозицій з питань, які потребують спеціальних фахових знань у певній сфері культури.

1.4. Тимчасові Робочі групи можуть утворюватися за ініціативою Президії Громадської ради з наступним поданням профільних Комісій Громадської ради для проведення аналітики, надання фахових рекомендацій та пропозицій з вузькопрофільного конкретного питання, яке потребує спеціальних фахових знань у певній сфері культури.

1.5. Робочі групи здійснюють свою діяльність, дотримуючись принципів компетентності, добровільності, законності, об’єктивності, неупередженості, відкритості та гласності.

 

 

2. Створення, структура та організація діяльності Робочих груп

2.1. Необхідність створення Робочих груп, термін їх повноважень, кількісний та персональний склад, мета та основні завдання визначається профільною Комісією за відповідним напрямом, до компетенції якої відноситься питання, що підлягає дослідженню.

2.2. Пропозицію щодо створення Робочої групи може надати будь-який член профільної Комісії. Остаточне рішення про внесення на засідання Президії Громадської ради пропозиції щодо створення Робочої групи приймається простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів профільної Комісії, і оформляється протоколом. Президія Громадської ради може самостійно ініціювати створення тимчасової Робочої групи шляхом звернення до відповідної профільної Комісії.

2.3. У разі підтримання пропозиції про створення Робочої групи та запропонованого персонального її складу більш ніж половиною членів профільної Комісії, її голова направляє протокол (витяг з протоколу) засідання профільної Комісії до відповідального секретаря Громадської ради, який забезпечує розгляд питання створення Робочої групи на найближчому засіданні Президії Громадської ради.

2.4. До складу Робочої групи повинно входити не менше трьох фахівців, компетенція яких відповідає питанням, що підлягають дослідженню.

2.5. До складу Робочої групи можуть також входити члени профільної Комісії, але у співвідношенні не більше як 1/3 від її загального складу.

2.6. Загальні вимоги до кандидатів у члени Робочої групи.

2.6.1. Обов’язкові вимоги до кандидатів:

- віковий ценз – як правило, не менше 27 років;

- вища освіта;

- рекомендація (одна) від профільних інституцій громадянського суспільства, державних, комунальних чи приватних організацій (установ, закладів), міжнародних організацій.

2.6.2. Вимоги до кандидатів, які носять рекомендаційний характер:

- показники ефективної роботи фахівця: розробка стратегій, програм, проектів у сфері науки та культури;

- розвинуті аналітичні здібності, здатність самостійно робити висновки та приймати ефективні рішення;

- досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури (не менше 3-ох років).

- наукова складова діяльності: статті, публікації, виступи на конференціях та апробація досліджень.

2.6.3. Додатковими перевагами кандидатів можуть бути наявність:

- володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

- вченого звання чи наукового ступеню доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук.

2.6.4 Профільна Комісія має право визначити для голови Робочої групи додаткові вимоги, які

відрізнятимуться від загальних вимог.

2.7. Фахівці, залучені до роботи Робочої групи, здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

2.8. Голова Робочої групи та її персональний склад обираються простою більшістю голосів на засіданні профільної Комісії шляхом відкритого голосування стосовно кожної кандидатури, а копія належно оформленого протоколу засідання передається відповідальному секретареві Громадської ради. Президія Громадської ради на найближчому засіданні, у відповідності до наданого протоколу профільної Комісії, обов’язково розглядає питання створення Робочої групи з одночасним затвердженням її персонального складу.

2.9. Робочу групу очолює голова, який організовує її роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань. Доручення голови Робочої групи з питань, віднесених до компетенції Робочої групи, є обов’язковими для виконання її членами. 

2.10. Повноваження голови Робочої групи припиняються за рішенням профільної Комісії у разі: подання ним відповідної заяви, висловлення йому недовіри, а також в інших випадках, передбачених цим Порядком. У разі припинення повноважень голови Робочої групи до обрання нового голови, його обов’язки виконує інший член Робочої групи, визначений рішенням профільної Комісії.

2.11. Голова Робочої групи:

- організовує діяльність Робочої групи, шляхом координації та спрямування роботи залучених фахівців, розподілу обов’язків між ними, послідовності їх виконання, а також контролю дотримання строків та реалізації поставлених завдань; 

- організовує підготовку та проведення її засідань, формує порядок денний засідань Робочої групи, головує під час їх проведення;

- збирає, узагальнює та подає до профільної Комісії інформацію про фахові рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки як підсумок діяльності Робочої групи у вигляді протоколу за своїм особистим підписом та підписами всіх її членів;

- невідкладно повідомляє голову профільної Комісії про:

а) будь-які порушення підпунктів 3 та 4 пункту 2.14 цього Порядку та інші порушення в діяльності Робочої групи;

б) необхідність отримання додаткової інформації від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій.

2.12. Члени Робочої групи в рамках участі у Робочій групі мають право:

- на запрошення голови профільної Комісії брати участь та висловлювати свою думку (без права голосу) у її засіданнях під час розгляду фахових рекомендацій, пропозицій, аналітичних довідок щодо проблемних питань у сфері культури, переданих на розгляд відповідної Робочої групи;

- бути присутніми на засіданні Робочої групи та брати участь в обговоренні питань, які розглядає Робоча група;

- подавати свої пропозиції, голосувати з питань, які розглядає Робоча група.

- ознайомлюватись з документами, які розглядає Робоча група;

- робити запит щодо надання додаткових матеріалів з питань, винесених на розгляд Робочої групи;

- висловлювати свою окрему думку з приводу рішення, прийнятого Робочою групою з обов’язковим включенням її до протоколу засідання Робочої групи;

- висвітлювати інформацію про свою роботу у складі Робочої групи лише після офіційного оприлюднення результатів роботи Робочої групи;

- відмовитись від роботи у складі Робочої групи за поданням відповідної заяви.

2.13. Члени Робочої групи в рамках участі у Робочій групі зобов’язані:

- приймати до виконання та проведення аналітики, фахового дослідження документи та інші матеріали надані членами профільної Комісії;

- проводити повні, обґрунтовані та об’єктивні дослідження, дотримуючись встановлених строків проведення фахового дослідження;

- дотримуватись вимог законодавства України, правил ділової етики та вимог цього Порядку.

2.14. Членство у Робочій групі припиняється на підставі рішення профільної Комісії у разі:

- подання голові профільної Комісії письмової заяви за власним бажанням;

- відкликання залученого фахівця керівником організації, закладу чи установи, яку він представляє;

- відсутності члена Робочої групи на двох поспіль чергових засіданнях Робочої групи;

- прийняття рішення двома третинами від складу Робочої групи про висловлення недовіри із-за систематичного не виконання членом Робочої групи покладених на нього доручень, порушень ним законодавства України та норм даного Порядку, а також інших обставин, які викликають обґрунтовані сумніви в об’єктивності та неупередженості залученого фахівця;

- визнання члена Робочої групи недієздатним або обмежено дієздатним безвісно відсутнім, померлим у порядку, передбаченому законодавством України;

- неможливості члена Робочої групи працювати в її складі за станом здоров'я;

- набрання законної сили вироку суду, за яким члена Робочої групи засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Робочої групи.

2.15. Постійна Робоча група діє від моменту її створення та до часу завершення каденції Громадської ради.

2.16. Тимчасова Робоча група складає свої повноваження після протокольного затвердження профільною Комісією прийнятих від Робочої групи фахових рекомендацій, пропозицій, аналітичної довідки.

3. Засідання та рішення Робочої групи

3.1. Організаційною формою діяльності Робочої групи є засідання, які проводяться в міру потреби, але не менше двох разів за період діяльності Робочої групи.

3.2. Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина членів Робочої групи.

3.3. Члени відповідної профільної Комісії можуть приймати участь в засіданнях Робочої групи без права голосу.

3.4. За результатами діяльності Робочої групи готуються письмові фахові рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки.

3.5. Фахові рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки Робочої групи приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні Робочої групи.

3.6. У разі наявності принципової незгоди одного з членів Робочої групи з позицією більшості інших членів до розроблених фахових рекомендацій, пропозицій, аналітичних довідок, його окрема думка долучається до цих документів, і є їх невід’ємною частиною.

3.7. Фахові рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки та результати засідання Робочої групи оформляються протоколом засідання Робочої групи, який підписує голова Робочої групи та всі її члени.

3.8. Фахові рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки та результати засідання Робочої групи, оформлені протоколом засідання Робочої групи, мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду профільною Комісією. 

3.9. Фахові рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки оформляються у двох примірниках. Один зберігається у секретаря профільної Комісії, другий – у відповідального секретаря Громадської ради при Мінкультури.

4. Прикінцеві положення

4.1. Цей Порядок, персональний склад Робочої групи та висвітлення результатів її роботи оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури у відповідності до пункту 23 Положення про Громадську раду.

4.2. За результатами діяльності Робочих груп Президією Громадської ради може розглядатися надання до Мінкультури пропозицій стосовно нагородження відзнаками Міністерства найбільш активних членів Робочих груп, з урахуванням вимог Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства культури і туризму України та порядок нагородження ними, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 09.09.2006 № 750, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2006 за № 1072/12946, а також Положення про Почесну грамоту Міністерства культури і туризму України, Почесну грамоту Міністерства культури і туризму України та Центрального комітету профспілки працівників культури України, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 29.11.2004 № 799, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2004 за № 1583/10182

 

Голова Громадської ради при

Міністерстві культури України                                     КОЖУШКО Б. В.

 

Відповідальний Секретар

Громадської ради при

Міністерстві культури України                                     ПЕТРИШИН І. І.

 

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України