українська російська англійська

СТРАТЕГІЯ захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

11.07.2017 | 10:41

 

1.     Загальні положення

 

Рада Європи та Європейський Союз приділяють значну увагу питанням захисту прав і свобод національних меншин, зокрема інтеграції в суспільне життя ромської національної меншини.

На відміну від більшості національних меншин роми не мають власної державності. Ромська національна меншина є другою за чисельністю національною меншиною, яка зазнала геноциду під час Другої світової війни. Дискримінація ромів у деяких державах Європи спричинила послаблення їх інтегрованості та маргіналізацію. Все це призвело до того, що ромська національна меншина є найбільш соціально вразливою національною меншиною в Європі.

Інтеграція в українське суспільство ромської національної меншини на сьогодні є соціально значущим питанням.

За даними Всеукраїнського перепису 2001 року, 47,6 тис. осіб визначили свою належність до ромської національності.

На території України найбільш компактно роми проживають у Закарпатській (14 тис. осіб), Донецькій (4,1 тис. осіб), Дніпропетровській (4 тис. осіб), Одеській (4 тис. осіб), Харківській (2,3 тис. осіб) та Луганській (2,2 тис. осіб) областях.

Роми в Україні мають ті ж проблеми, що і представники цієї національної меншини в інших державах Європи, зокрема: низький освітній рівень, високий рівень безробіття, незадовільний стан здоров'я, відсутність у більшості ромів документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, низький рівень житлово-побутових умов, наявність фактів упередженого ставлення до ромів.

Правовою основою для розроблення і реалізації цієї Стратегії є

Конституція України, Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Кодекс законів про працю України, Закони України "Про національні меншини в Україні", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про засади державної мовної політики", "Про громадські об'єднання", "Про освіту", "Про культуру", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про кінематографію", "Про свободу совісті та релігійні організації", а також Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенція про дискримінацію в галузі праці і занять, Конвенція про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейська соціальна хартія (переглянута), Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин, Конвенція про права дитини.

 

1.     Мета Стратегії

 

Метою Стратегії є визначення засад захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини шляхом забезпечення рівних прав і можливостей для її участі в соціально-економічному та культурному житті держави, а також активізації співпраці з громадськими об'єднаннями ромів.

 

2.     Принципи реалізації Стратегії

 

Реалізація Стратегії здійснюється з урахуванням таких принципів:

- пріоритетність прав і свобод людини;

- забезпечення прав національних меншин з урахуванням того, що політичні, громадянські, економічні, соціальні та культурні права є універсальними, неподільними, взаємозалежними та взаємопов'язаними;

- рівність громадян перед законом;

- додержання вимог законодавства у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин;

- недискримінація та толерантність;

- взаємодія органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськими об'єднаннями ромів під час вирішення питань, що стосуються інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини;

- дотримання зобов'язань за міжнародними договорами України у сфері захисту прав людини та національних меншин.

 

3.     Завдання з реалізації Стратегії

 

Основними завданнями з реалізації Стратегії є:

1) щодо правового захисту ромів:

- залучення в установленому порядку представників громадських об'єднань ромів до участі у вирішенні питань суспільного життя, зокрема до розроблення та обговорення відповідних проектів актів і рішень, що впливають на становище ромської національної меншини;

- підвищення рівня правової обізнаності ромів;

- здійснення заходів щодо запобігання дискримінації ромів;

- сприяння в отриманні ромами, які на законних підставах перебувають на території України, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

- розвиток співробітництва з міжнародними організаціями з питань захисту ромів;

- сприяння формуванню у суспільстві толерантного ставлення до ромів;

2) щодо соціального захисту і зайнятості ромів:

- реалізація соціальної політики, спрямованої на забезпечення соціального захисту ромів, у тому числі сімей з дітьми, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, пенсіонерів і одиноких непрацездатних та бездомних осіб, а також сприяння ромам у пошуку роботи;

- проведення серед ромів системної інформаційно-просвітницької роботи із запобігання насильству та жорстокому поводженню в сім'ї, недопущення використання найгірших форм дитячої праці;

- здійснення заходів щодо унеможливлення проявів дискримінації під час працевлаштування ромів;

- залучення ромів до суспільно-корисної праці;

- забезпечення взаємодії працівників соціальної сфери та сфери зайнятості із громадськими об'єднаннями ромів;

3) щодо підвищення освітнього рівня ромів:

- проведення громадськими об'єднаннями, педагогічними колективами навчальних закладів, посадовими особами місцевих органів виконавчої влади роз'яснювальної роботи серед ромів щодо важливості отримання дітьми дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти;

- забезпечення взаємодії педагогічних колективів навчальних закладів та громадських об'єднань ромів;

- здійснення заходів щодо зменшення кількості ромів, які не завершують навчання у загальноосвітніх навчальних закладах;

- проведення профорієнтаційної роботи із стимулювання ромів до отримання професійно-технічної та вищої освіти;

4) щодо охорони здоров'я ромів:

- поширення серед ромів інформації про систему охорони здоров'я та порядок звернення до закладів охорони здоров'я;

- забезпечення інформування працівників закладів охорони здоров'я про традиції, культуру, житлово-побутові умови та звичаї ромів для врахування такої інформації при наданні ромам медичної допомоги;

- приділення особливої уваги стану здоров'я ромських дітей;

- проведення роботи із пропагування серед ромів здорового способу життя та поліпшення стану їх здоров'я;

5) щодо поліпшення житлово-побутових умов ромів:

- здійснення заходів стосовно вдосконалення соціальної інфраструктури в місцях проживання ромів;

- сприяння ромам у вирішенні відповідно до законодавства питань щодо забезпечення житлом, участі у програмах пільгового кредитування придбання та будівництва житла;

6) щодо задоволення культурних та інформаційних потреб ромів:

- сприяння збереженню та розвитку культури і мистецтв ромів;

- сприяння поширенню інформації про життя та культурну самобутність ромів у засобах масової інформації.

5. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також інших не заборонених законодавством джерел.

6. Очікувані результати

Реалізація Стратегії дасть змогу:

- створити умови для виконання рекомендацій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України;

- забезпечити інтеграцію в українське суспільство ромської національної меншини;

- запобігти дискримінації ромів;

- підвищити освітній рівень ромів;

- поліпшити стан здоров'я ромів;

- поліпшити житлово-побутові умови ромів;

- забезпечити сприяння зайнятості ромів;

- розв'язати проблеми, пов'язані з отриманням ромами документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

- забезпечити збереження та розвиток культурної самобутності ромів.

 

 

Project

 

DECREE OF THE PRESIDENT OF UKRAINE

On the Strategy for protection and integration of Roma national minority into the Ukrainian society by 2020

 

In order to create the appropriate conditions for the protection and integration of the Roma national minority into the Ukrainian society and promote equal opportunities for participation in social economic and cultural life of the state I decree:

1. To approve the Strategy for protection and integration of Roma into the Ukrainian society by 2020 (attached).

2. To the Cabinet of Ministers of Ukraine to approve a plan of measures on the realization of the Strategy, approved by the decree, in a six-month term.

3. This Decree enters into force at the day of its publication.

 

President of Ukraine                                         VIKTOR YANUKOVYCH

 

APPROVED

by the Decree of the President of Ukraine

number________ dated___________2013

 

 

STRATEGY

of the protection and integration of Roma national minority into the Ukrainian society by 2020

 

1.       General provisions

Council of Europe and European Union give considerable attention to the realization of the policy on the issue of the protection of rights and freedoms of national minorities, specially the integration of the Roma national minority into the social life.

Roma do not have their own statehood unlike most of the national minorities, the discrimination against them caused the weakening of integration and marginalization of Roma in some states in Europe. Moreover, Roma national minority is the second largest national minority that experienced genocide during World War II.

Roma national minority is the most vulnerable and socially maladjusted national minority in Europe, and most of its problems are topical.

Today the integration of Roma national minority into the Ukrainian society is the major social issue in Ukraine.

According to the data of census in 2001, 47.6 thousand people identified their affiliation to the Roma nationality.

Roma are settled on the territory of Ukraine in Transcarpathian (14.0 thousand), Donetsk (4.1 thousand people), Dnipropetrovsk (4.0 thousand people), Odessa (4.0 thousand people), Kharkiv (2.3 thousand), Lugansk (2.2 thousand people) regions.

Roma in Ukraine have the same problems as the representatives of this national minority in other European states, in particular low educational level, low motivation to work, unsatisfying state of health, absence of documents that certify the personality and confirm the citizenship by the majority of Roma, certificates on state registration of acts of social status, low level of living and household conditions, presence of facts on prejudiced treatment of Roma.

The legal framework of Ukraine for the development and realization of the Strategy are the Constitution of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, The family Code of Ukraine, The Criminal Code of Ukraine, laws of Ukraine "On National Minorities in Ukraine", "On Elections of Members of Parliament of Ukraine", "On the Election of Members of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea, local councils and village, town and city mayors ","On Local self-government in Ukraine", "On Equal Rights and Opportunities for Women and Men", "On the Principles of State Language Policy","On Public Associations","On Education ","On Culture","On Printed Mass Media (Press) in Ukraine","On Film","On Freedom of Conscience and Religious Organizations", and also the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Discrimination in area of Employment and Occupation, the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocid, the European Convention on the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the European Social Charter (revised), the Framework Convention on the Protection of National Minorities, the European Charter for Regional or Minority Languages, the Convention on the Rights of the Child.

 

2. Purpose of the Strategy

 

The purpose of the Strategy is the definition of a framework for the protection and integration of Roma national minority into the Ukrainian society by the ensuring of equal rights and opportunities, access to the system of social services and participation in social, economic and cultural life of the state, and also close partnership with Roma social associations.

 

3. Principles of Implementation of the Strategy

 

The Strategy is carried with the consideration of the following principles:

- the priority of human rights and freedoms;

- the provision of the rights of national minorities, considering that political, civil, economic, social and cultural rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated;

- the equality of citizens before the law;

- the compliance with legislation demands in the field of international relations and national minorities;

- non-discrimination and tolerance;

- the cooperation of the executive authorities, local self-governing authorities with Roma public associations while solving issues relating to the integration of Roma national minority into the Ukrainian society;

- the compliance with obligations in accordance with international agreements of Ukraine in the sphere of human rights and national minorities.

 

4. Objective of the Strategy

 

The main objectives of the Strategy are:

In the direction of legal protection of Roma

 

- the implementation of Roma participation in social life, including making decisions by the executive and local self-government authorities that affect the situation of the Roma national minority;

- the increasing of Roma legal awareness level;

- the implementation of measures for preventing discrimination against Roma;

- the assistance in getting documents, which identify the person and proof the citizenship, certificates of state registration of acts of civil status by Roma, who are lawfully reside in the territory of Ukraine;

- the strengthening of the interaction of enforcement bodies and executive authorities with Roma public associations;

- the implementation of cooperation development with foreign international institutions on protection issues of Roma;

- the promotion to the formation of tolerant attitude towards Roma;

 

In the direction of social security and employment of Roma

 

- the realization of the social policy aimed at ensuring the social protection of Roma, including families with children, orphans, children deprived of parental care, children in difficult circumstances, pensioners and single disabled and homeless persons, and also promotion to Roma in job search;

- the conduction of information and advocacy work system on prevention of violence and abuse in the family, the debarment of using the worst forms of child labor among the Roma;

- the implementation of measures to prevent discriminatory displays during the employment of Roma;

- the involvement of Roma into socially useful work;

- the implementation of the cooperation between employees of social sphere and sphere of employment  with Roma public associations;

 

In the direction of increasing of educational level of Roma

 

- the realization of the illuminative work by public organizations, pedagogical groups of educational institutions, official individuals of local executive bodies among Roma on the importance of getting pre-school, secondary, vocational and higher education by their children;

- the implementation of the cooperation between pedagogical groups of educational institutions and Roma public associations;

- the implementation of measures to reduce the number of Roma pupils who do not complete the study in secondary schools;

- the conduction of the vocational work on the         inspiration of Roma to get technical professional  and higher education;

 

In the direction of health protection of Roma

 

- the dissemination of information on health care system and procedure of applying to health protection institutions among Roma;

- the implementation of informing of employees of health protection institutions about the traditions, culture, living conditions and customs of Roma and also their effect on satisfaction of Roma needs in health protection sphere;

- paying special attention to the health of Roma children;

- the adjustment of the cooperation between employees of health care institutions with Roma public associations to provide work on the promotion of healthy lifestyle among Roma and the improvement of their health state;

 

In the direction of housing of Roma

 

- the implementation of measures to improve the infrastructure in Roma settlements;

- the promotion to Roma access to state housing fund and programs of preferential lending of purchasing and constructing of dwelling;

- the adjustment of the cooperation of local executive authorities, government agencies and institutions with Roma public associations for the solution of residential and household problems of Roma;

 

In the direction of satisfaction of cultural and informational needs of Roma

 

- the promotion in preservation and development of culture and arts of Roma;

- the promotion in the spread of information about Roma life and cultural identity in mass media.

 

5. Expected Results

 

The Strategy will enable:

- to create conditions for the implementation of recommendations on liberalization of visa regime for Ukraine by European Union;

- to provide the integration of Roma national minority into the Ukrainian society;

- to prevent discrimination against Roma;

- to increase the educational level of Roma;

- to improve the health condition of Roma;

- to improve the living and household conditions of Roma;

- to provide the promotion of Roma employment;

- to solve the problems associated with receiving the documents that certify the personality and confirm the citizenship, certificates on state registration of acts of social status;

- to ensure the preservation and development of the cultural identity of Roma.

 

6. Financial support of the Strategy realization

 

The realization of the Strategy is made at the expense of national and local budgets, and also other sources not prohibited by the legislation.

 

Head of Presidential

Administration of Ukraine                                                                   S. Liovochkin

 

 

 

 

Описание: Герб України

CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE

DECREE

as of September 11, 2013 No. 701-р

Kyiv

On Approving the Plan of Action on Implementation of Strategy for protection and integration into Ukrainian society of the Roma ethnic minority for the period until 2020

1. To approve the attached Plan of Action on Implementation  of Strategy for protection and integration into Ukrainian society of the Roma ethnic minority for the period until 2020.

2. Ministries, other central executive bodies responsible for the implementation of this action plan approved by the Decree, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, the National Academy of Sciences shall ensure its timely execution and submission of status information on implementation of the plan of action by February 1 on an annual basis to the Ministry of Culture for the generalization and submission to the Cabinet of Ministers of Ukraine before March 1.

Prime Minister of Ukraine    M. AZAROV

APPROVED

by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine

as of September 11, 2013 No. 701-р

 

 

PLAN OF ACTION

on Implementation of Strategy for protection and integration into Ukrainian society of the Roma ethnic minority for the period until 2020

 

General issues

 

1. Conduct outreach and awareness-raising work aimed at counteracting prejudice against persons belonging to the Roma ethnic minority.

 

State Television and Radio Broadcasting Committee, Ministry of Justice, Ministry of Culture, Ministry of Education, Ministry of Internal Affairs, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, civil groups (by consent).

2014-2020.

 

2. Arrange outreach and awareness-raising work to raise the level of awareness about human rights for persons belonging to the Roma ethnic minority.

 

Ministry of Justice, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Ukraine Parliamentary Commissioner for Human Rights (by consent), Roma civil groups and international organizations (by consent).

2014-2020.

 

3. Organize general meetings of representatives of Ukrainian State Register and State Migration Services with representatives of Roma civil groups to review the question of issuance of birth certificates and Ukrainian passports for persons belonging to the Roma ethnic minority.

 

Ukrainian State Register, State Migration Services, Roma civil groups (by consent).

1 quarter 2014.

 

4. Provide assistance in getting documents identifying person and proving his/her citizenship, birth certificates and certificates for state registration of civil status acts for persons belonging to the Roma ethnic minority who legally reside in Ukraine.

 

State Migration Services, Ukrainian State Register

2013-2020.

 

5. Establish record keeping of Roma who received documents that identify person and prove citizenship.

State Migration Services.

2014 and 2015.

 

6. Issue and distribute informational materials on the procedure of getting documents identifying person and proving his/her citizenship, birth certificates and certificates for state registration of civil status acts for persons belonging to the Roma ethnic minority in compact areas who legally reside in Ukraine.

 

International Foundation "Renaissance" (by consent), Roma civil groups (by consent).

2014 and 2015.

 

7. Ensure control measures aimed at preventing homelessness, homeless children, their involvement in criminal and other unlawful activities, domestic violence, drug abuse, smoking and alcoholism conducted by law enforcement and social services for persons belonging to the Roma ethnic minority who legally reside in Ukraine in places of compact settlement.

 

Ministry of Internal Affairs, Ministry of Social Policy, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2013-2020.

 

8. Attract expertise and performance resources of international organizations to carry out tasks aimed at integration of persons belonging to the Roma ethnic minority into Ukrainian society.

 

Ministry of Culture, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Education, Ministry of Social Policy, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Health, Ministry of Economic Development, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2013-2020.

 

9. Train and involve persons belonging to the Roma ethnic minority to the conduction of the next All-Ukrainian Census.

 

Ukrainian State Statistics Service

2014.

 

10. Ensure collaboration between the executive authorities and Roma civil groups regarding activities of daily living of the Roma ethnic minority.

 

Ministry of Culture, Ministry of Social Policy, Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Justice, Ministry of Regional Development, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Roma civil groups (by consent).

2013-2020.

 

11. Involve Roma civil groups to public evaluation activities regarding implementation of Strategy for protection and integration into Ukrainian society of the Roma ethnic minority for the period until 2020.

 

Ministry of Culture, Ministry of Social Policy, Ministry of Education, Ministry of Health, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Justice, State Registration, State Migration Services, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Roma civil groups (by consent).

2014-2020.

 

 

Social security and employment

 

12. Provide identification and coverage of social services to Roma families with children who are in difficult living circumstances.

 

Ministry of Social Policy, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2014-2020.

 

13. Conduct monitoring as for the assignment and use of state social support, particularly upon childbirth.

 

Ministry of Social Policy, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2013-2020.

 

14. Promote involvement of philanthropic, civil and religious organizations to render social support to persons belonging to the Roma ethnic minority.

 

Ministry of Culture, Ministry of Social Policy, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, civil groups and religious organizations (by consent).

2013-2020.

 

15. Conduct activities on distribution of information regarding social services rendered by the State Employment Service in the areas of compact settlement of the Roma ethnic minority.

 

State Employment Service, Roma civil groups (by consent).

2013-2020.

 

16. Provide professional orientation activities aimed at motivation to work, getting relevant labor market occupations and professions, as well as activities on information distribution about starting a business, based on the written request of persons belonging to the Roma ethnic minority in areas of compact settlement.

 

State Employment Service.

2013-2020.

 

17. Facilitate on appeal of the Roma civil groups:

 

- involvement of persons belonging to the Roma ethnic minority to participate in recruitment fairs;

- employment of graduates belonging to the Roma minority, who completed their education in higher educational establishments in the areas of compact settlement of Roma ethnic minority;

- employment of graduates of secondary, vocational institutions and higher education establishments belonging to the Roma ethnic minority, including public and other temporary works.

 

State Employment Service, Roma civil groups

(by consent).

2013-2020.

 

Raising public awareness

 

18. Provide explanatory work and raise awareness for persons belonging to the Roma ethnic minority on the importance of education, especially to children and youth, by teaching and training staff of general education institutions, representatives of education authorities of local state administrations and local government bodies, civil groups.

 

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Roma civil groups (by consent).

2013-2020.

 

19. Provide implementation of permanent workshops for teaching employees of general education institutions of study of persons belonging to the Roma ethnic minority.

 

Ministry of Education, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2014-2020.

 

20. Work out an issue of preparation and publication of textbooks and tutorials for general education institutions where persons belonging to the Roma ethnic minority study.

Transcarpathian Regional State Administration.

2015-2020.

 

21. Study the issue of providing free transport for ethnic Roma pupils and students in areas of compact settlement of persons belonging to the Roma ethnic minority, located at a distance of more than three kilometers from the nearest general education institution.

 

Ministry of Education and Science, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2014.

 

22. Carry out activities to increase the quantity of ethnic Roma three to six year-old children who attend preschool educational institutions.

 

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Ministry of Education and Science.

2013-2020.

 

23. Provide record keeping of ethnic Roma children of school age in order to maximize their involvement in the educational process.

 

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Ministry of Education and Science, Roma civil groups

(by consent).

2013-2020.

 

24. Arrange the monitoring of attendance by ethnic Roma pupils and students of general education institutions and take measures regarding parents or persons substituting them, in order to ensure regular attendance of classes by children.

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Roma civil groups (by consent).

2013-2020.

 

25. Carry out activities to increase the number of Roma pupils and students who complete their study in general education institutions.

 

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Roma civil groups (by consent).

2013-2020.

 

26. Assist involvement of ethnic Roma pupils to extracurricular, out-of-school activities, participation in case competitions, sporting events, clubs, etc.

 

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Roma civil groups (by consent).

2013-2020.

 

27. Provide improvement of profiles of school labor and professional training in general education institutions of study of ethnic Roma pupils with due consideration of traditional Roma handicrafts.

 

Ministry of Education and Science, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2015.

 

28. Ensure provision of psychological aid by school psychologists for ethnic Roma pupils for their successful adaptation to the educational process.

 

Ministry of Education and Science, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Roma civil groups (by consent).

2013-2020.

 

29. Study the necessity for training Roma language teachers.

 

Ministry of Education and Science, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, the National Academy of Pedagogical Sciences (by consent).

 

2014 and 2015.

30. Provide career enhancement and professional development and training of teachers of general educational institutions where ethnic Roma pupils study.

 

Ministry of Education and Science, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2014-2020.

 

31. Organize professional orientation activities to stimulate persons belonging to the Roma ethnic minority to receive vocational and higher education.

 

Ministry of Education and Science, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2013-2020.

 

Healthcare

 

32. Ensure awareness raising of staff of public healthcare facilities and institutions regarding particularities of ethnic mentality of persons belonging to the Roma ethnic minority.

 

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Roma civil groups (by consent).

2014.

 

33. Conduct explanatory work and raise public awareness of persons belonging to the Roma ethnic minority on healthy lifestyle, necessity of preclinical examination, importance of timely and proper treatment in areas of their compact settlement.

 

Ministry of Health, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Roma civil groups and international organizations (by consent).

2013-2020.

 

34. Ensure the location of instruction sheets, leaflets, stands, etc. for promoting healthy lifestyle in public healthcare facilities and institutions and their distribution to persons belonging to the Roma ethnic minority in areas of compact settlement.

 

Ministry of Health, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Roma civil groups and international organizations (by consent).

2014-2020.

 

35. Ensure distribution among persons belonging to the Roma ethnic minority of information on location of public healthcare facilities and institutions, procedure of application to such institutions and use of such services.

 

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Roma civil groups (by consent).

2013-2020.

 

36. Facilitate easy access of persons belonging to the Roma ethnic minority to medical examinations, provision of inpatient treatment and emergency medical treatment in public and community healthcare facilities.

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2013-2020.

 

37. Ensure immunization of persons belonging to the Roma ethnic minority in accordance with the vaccination calendar.

 

Ministry of Health, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2013-2020.

 

38. Conduct the required preventive examinations for tuberculosis of persons belonging to the Roma ethnic minority in areas of their compact settlement.

 

Ukrainian State Service of Social Disease,

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2014-2020.

 

39. Ensure sanitary-epidemiological surveillance and sanitary-epidemiological examination of persons belonging to the Roma minority in areas of compact settlement, involving representatives of Roma civil groups.

State Sanitary and Epidemiological Service

2013-2020.

 

40. Ensure accessibility to primary health care by creating a network of outpatient clinics according to regulations approved by the Ministry of Health.

 

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2014-2020.

 

Improving living conditions

 

41. Assist in resolving issues of housing, improvement of housing and living conditions, social infrastructure, appropriate communications and provision of urban amenities regarding persons belonging to the Roma ethnic minority in areas of compact settlement in accordance with Ukrainian legislation.

 

Ministry of Regional Development, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, international organizations and foundations (by consent).

2013-2020.

 

42. Ensure distribution of information about programs of easy-term loans for construction and purchase of housing to persons belonging to the Roma ethnic minority in areas of compact settlement.

 

Ministry of Regional Development, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2013-2020.

 

43. Facilitate in assignement of land for individual (cooperative) housing construction and farming of persons belonging to the Roma ethnic minority in areas of compact settlement.

State Agency of Land Resources,

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2014-2020.

 

44. Encourage, according to the legislation, the participation of persons belonging to the Roma ethnic minority and registered in the housing register in programs of social housing.

 

Ministry of Regional Development, the Ministry of Social Policy, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2013-2020.

 

Meeting cultural and information needs

 

45. Facilitate the establishment and activity of centers of Roma culture in areas of compact settlement of persons belonging to the Roma ethnic minority.

 

Ministry of Culture, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2013-2020.

 

46. Render assistance to Roma feature groups.

 

Ministry of Culture, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2014-2020.

 

47. Ensure participation and involvement of Roma art groups in All-Ukrainian and regional cultural and artistic events with the participation of ethnic minorities.

 

Ministry of Culture, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2013-2020.

 

48. Render assistance in providing facilities on concessional terms in buildings and structures of state and municipal ownership for cultural and artistic, education and awareness-raising works of Roma civil groups and creative teams to ensure the rights and meet ethnic and social needs of persons belonging to the Roma ethnic minority.

 

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2013-2020.

 

49. Assist in conducting:

- cultural and artistic events aimed at preserving the ethnic identity and awareness of the Roma minority;

- education and awareness-raising works for protection and integration of persons belonging to the Roma ethnic minority into Ukrainian society.

 

Ministry of Culture, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations, Roma civil groups (by consent).

2014-2020.

 

50. Encourage establishment and activity of out-of-school studios and leisure for musically gifted Roma children in such areas as choreography, music and vocal art in the Transcarpathian Regional Palace of Children and Youth Crafts.

 

Transcarpathian Regional State Administration.

2013-2020.

 

51. Assist in participation of Roma amateur groups in international cultural and artistic events.

 

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol municipal state administrations.

2013-2020.

 

52. Carry out scientific research in history, culture, language, social and cultural integration of the Roma ethnic minority.

 

The National Academy of Sciences

(by consent), Ukrainian Center for Cultural Studies

(by consent).

2014-2020.

 

53. Assist publication of "Roma jurisprudential bulletin" scientific journal "Romenvad" ("Roma Studies"), talebooks and proverbs in Romani.

 

Odessa Regional State Administration, Roma civil groups
(by consent).

2014 and 2015.

 

54. Create the topic-related page of Roma problematics in the newspaper "Odeski Visti".

 

Odessa Regional State Administration, Roma civil groups
(by consent).

2014.

 

55. Ensure training and broadcast of 15-minute programme on Roma problematics within the television program "Inter Odessa" on the air of Odessa Regional State Television and Radio Broadcasting Company.

State Committee for Television and Radio Broadcasting, Odessa Regional State Television and Radio Broadcasting Company, Odessa Regional State Administration, Roma civil groups (by consent).

2014-2020.

 

56. Facilitate coverage of activities of daily living of the Roma ethnic minority, measures to ensure their protection and integration into Ukrainian society by means of public audiovisual media.

 

State Committee for Television and Radio Broadcasting.

2014-2020

 

 

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України