українська російська англійська

Інформація щодо істотних умов контракту, укладеного між Міністерством культури України та Гордієнко Аллою Іванівною, призначеною на посаду генерального директора Національної бібліотеки України для дітей за результатами конкурсного відбору

11.06.2018 | 16:49

Істотні умови контракту:

Гордієнко Алла Іванівна призначається на посаду генерального директора Національної бібліотеки України для дітей  за контрактом  11 червня 2018 року терміном на 5 років.

Згідно з контрактом генеральний директор Бібліотеки, організує її науково-дослідну, науково-методичну, господарську, соціально-побутову та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань, передбачених діючим законодавством, Статутом  Бібліотеки та цим контрактом.

 

Генеральний директор  зобов’язується:

дотримуватись положень чинного законодавства України та умов цього контракту;

дотримуватись виконання державних програм розвитку бібліотечної справи відповідно до законів України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про засади державної мовної політики" та "Про  культуру";

         дотримуватись виконання Програм розвитку Бібліотеки на один і п’ять років, що додаються, та після завершення першого року роботи, а також щорічно, починаючи з другого року, подавати Міністерству звіт про їх виконання;

        дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів”;

забезпечувати зберігання фондів особливо цінних та рідкісних видань та їх облік;

забезпечувати виконання окремих доручень Міністерства, пов’язаних з розвитком бібліотечної справи, використанням  державного майна;

        виконувати вимоги, надані Міністерством в межах своєї компетенції;

        забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, визначених чинним законодавством;

        забезпечувати нормування праці в Бібліотеці відповідно до вимог чинного законодавства;

        вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам Бібліотеки відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

подавати на затвердження Міністерству кошторис та штатний розпис Бібліотеки;

своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам Бібліотеки;

         відповідати за цільове використання коштів загального та спеціального фондів;

         не допускати незаконного витрачання державних коштів на непередбачені кошторисами цілі;

         дотримуватись граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів, встановлених Кабінетом Міністрів України;

         дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням  матеріальних цінностей

        особисто відповідати за додержанням порядку укладення договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за Бібліотекою, та вживати заходи щодо недопущення заборгованості з орендної плати;

        проходити необхідну перепідготовку та атестацію з питань охорони праці;

        організовувати підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки;

        обов’язково підвищувати свою кваліфікацію або перепідготовку протягом терміну дії контракту (не менше одного разу на п’ять років);

        спрямовувати діяльність працівників Бібліотеки на визнання її авторитету на державному та міжнародному рівні;

        дотримуватись норм діючого законодавства, удосконалення форм  методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової  (виконавської) дисципліни;

        забезпечувати ведення правової роботи в Бібліотеці;

        інформувати Міністерство про свою тимчасову відсутність, починаючи з першого дня її виникнення з вказівкою особи, на яку покладено виконання обов’язків Керівника;

       дотримуватись вимог безпеки життєдіяльності та цивільного захисту і охорони праці,  санітарних норм тощо;

      письмово інформувати Міністерство про свою тимчасову відсутність, починаючи з першого дня її виникнення, з вказівкою особи, на яку покладено виконання обов’язків Керівника;

       у разі припинення трудових відносин з Міністерством передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі.

 

Генеральний директор має право:

       без доручення діяти від імені Бібліотеки, представляти її інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

      відкривати рахунки в банках, рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством;

      користуватися правом розпорядження коштів Бібліотеки;

        укладати договори та інші угоди;

        укладати трудові договори з працівниками Бібліотеки, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

Під час укладання трудових договорів з працівниками Бібліотеки, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, статутом Бібліотеки, галузевою угодою, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей Бібліотеки;

        накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

        видавати усні та письмові доручення;

        в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками Бібліотеки;

        вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Міністерством, статутом Бібліотеки і цим контрактом до компетенції Керівника.

 

Оплата праці генерального директора :

Керівникові за виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, встановлюється місячний посадовий оклад згідно з діючою схемою посадових окладів.  

Керівникові додатково встановлюються щомісячно надбавки:

-         у розмірі 100 %  до посадового окладу  за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи в межах фонду оплати праці загального фонду бюджету  Бібліотеки та фактично відпрацьованого часу;

-         у розмірі 50 % до посадового окладу за складність, напруженість у роботі за рахунок спеціального фонду бюджету Бібліотеки та фактично відпрацьованого часу у разі наявності коштів;

-         у розмірі 20 % посадового окладу за почесне звання "Заслужений працівник культури України";

-         надбавка за особливі умови роботи у розмірі 50 % посадового окладу в межах фонду оплати праці загального фонду бюджету Бібліотеки та фактично відпрацьованого часу.

У разі недотримання (невиконання) обов’язків, передбачених контрактом, надбавки (крім надбавки за почесне звання) можуть зменшуватись або скасовуватись.

         Керівнику нараховується щоквартальна премія у розмірі, що не перевищує посадового окладу, за погодженням з Міністерством, за результатами розгляду звіту керівника про проведену протягом відповідного періоду роботу.

         У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту,  порушення трудової дисципліни премія зменшується або скасовується за період, коли виявлено порушення.

Керівнику надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу, за погодженням з Міністерством.

        Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та додаткова відпустка за ненормований робочий день тривалістю 7 календарних днів згідно із законодавством та Колективним договором. Час і порядок використання щорічної відпустки визначаються Керівником за погодженням з Міністерством.

          При наданні щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу відповідно до постанови КМУ від 22.01.2005 р. № 84, а також матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення – у розмірі посадового окладу відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р.№ 1298.

         При установленні та здійсненні виплат враховувати вимоги пункту 11 Заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710.     

         Керівник підлягає усім видам державного соціального страхування на термін дії цього контракту.         

        На період часткової втрати працездатності, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві за Керівником зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності та інші гарантії, передбачені чинним законодавством та виплачується одноразова допомога відповідно до  Колективного договору.

У випадку смерті Керівника від загального захворювання або нещасного випадку, в період дії контракту, сім’ї Керівника виплачується одноразова допомога на поховання у розмірі, встановленому  Колективним договором.

Керівникові надається право користування службовим автомобілем для поїздок у службових справах.

      Керівнику надаються всі соціальні пільги, передбачені Колективним договором Бібліотеки.

        

 Контракт з генеральним директором може бути розірвано з ініціативи Міністерства:

 

у разі невиконання Бібліотекою зобов’язань перед бюджетом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів;

у разі невиконання (неналежного виконання) Керівником без поважних причин обов’язків (обов’язку), покладених на нього цим контрактом;

у разі невиконання (часткового невиконання) Програм розвитку Бібліотеки;

у разі непогодження з Міністерством кошторису Бібліотеки;

у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

        у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

        у разі невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для Бібліотеки настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

        у разі недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

        у разі неподання квартальної та річної фінансової звітності Бібліотеки;

        у разі незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог органів Державної фінансової інспекції та її територіальних органів;

з інших підстав, передбачених діючим законодавством та цим контрактом.

 

Документи:

Шляхи реалізації програми на 5 років
Програма розвитку на 2018 рік
Програма розвитку на 5 років
Шляхи реалізації на 5 років
версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України