українська російська англійська

Інформація щодо істотних умов контракту, укладеного між Міністерством культури України та Шабатьком Віктором Івановичем, призначеним на посаду генерального директора Державного підприємства "Дніпровський державний цирк" за результатами конкурсного відбору

03.01.2019 | 17:42

Істотні умови контракту:

Шабатько Віктор Іванович призначений на посаду директора Державного підприємства “Дніпровський державний цирк”  за контрактом 02 січня 2019 року терміном на 5 років.

Згідно з контрактом генеральний директор здійснює керівництво Підприємством, організує його господарську, виробничу, соціально-побутову та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством, Статутом Підприємства та цим контрактом.

Генеральний директор зобов’язується:

дотримуватись положень чинного законодавства України та умов цього контракту;

дотримуватись виконання Програм розвитку Підприємства на один і п’ять років, що додаються, та після завершення першого року роботи, а також щорічно, починаючи з другого року, подавати Міністерству звіт про їх виконання;

дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 11.10.2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів”;

забезпечувати нормування праці на Підприємстві  та щорічно до 1 червня інформувати Міністерство з цього питання;

забезпечувати виконання критеріїв оцінки праці Керівника визначених розділом 3 цього контракту;

забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, визначених чинним законодавством;

забезпечувати складання річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Підприємства на рік, що передує плановому у встановлені чинним законодавством строки, та подавати його на затвердження Міністерству;

подавати на затвердження Міністерству план асигнувань із загального фонду державного бюджету, штатний розпис Підприємства та подавати на погодження план використання бюджетних коштів;

забезпечувати виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Підприємства;

подавати в установленому порядку Міністерству квартальну та річну фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності. У разі незабезпечення виконання фінансового плану, керівник надає Міністерству разом із звітом письмові чи усні пояснення щодо причин їх невиконання;

вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам Підприємства відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

дотримуватись вимог безпеки життєдіяльності та цивільного захисту і охорони праці санітарних норм тощо;

своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам Підприємства;

забезпечувати  цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

особисто відповідати за додержанням порядку укладення договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за Підприємством, та за вжиття заходів щодо погашення заборгованості з  орендної плати;

дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням  матеріальних цінностей;

забезпечувати ведення правової роботи на Підприємстві;

дотримуватись граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів, встановлених Кабінетом Міністрів України;

проходити необхідну перепідготовку та атестацію з питань охорони праці;

підвищувати свою кваліфікацію або перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не менше одного разу на п’ять років);

спрямовувати колектив на визнання авторитету Підприємства на  державному та міжнародному рівні;

письмово інформувати Міністерство про свою тимчасову відсутність, починаючи з першого дня її виникнення, з вказівкою особи на яку покладено виконання обов’язків керівника;

дотримуватись норм чинного законодавства, умов колективного договору, договірної та трудової (виконавської) дисципліни, здійснювати удосконалення форм і методів управління;

виконувати вимоги, надані Міністерством в межах своєї компетенції;

брати участь у роботі Ради директорів державних циркових підприємств України, неухильно дотримуватися взятих за результатами її засідань зобов’язань, зокрема щодо безперебійного функціонування циркового конвеєру;

вживати заходів щодо організації та проведення циркових вистав без посередників;

забезпечувати участь у циркових програмах, які проходять на Підприємстві, артистів державних циркових підприємств України;

здійснювати заходи із збільшення доходів з неосновної діяльності (робота готелю, організація буфетів, продаж сувенірної продукції, надання в оренду приміщень тощо);

у разі припинення трудових відносин з Міністерством передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі;

у разі припинення дії (розірвання) цього контракту дотриматися процедури звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

Генеральний директор має право:

без доручення діяти від імені Підприємства, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

укладати договори та інші угоди;

відкривати рахунки в банках України, рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством;

користуватися правом розпорядження коштами  Підприємства;

в межах своєї компетенції видавати накази, та інші акти, давати доручення (усні та письмові) обов’язкові  для виконання всіма підрозділами та працівниками  Підприємства;

укладати трудові договори з працівниками Підприємства, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

Під час укладання трудових договорів з працівниками Підприємства, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, Статутом Підприємства, Галузевою угодами, Колективним договором з врахуванням фінансових можливостей  Підприємства;

самостійно визначати свій трудовий розпорядок згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Міністерством, Статутом  Підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

Оплата праці генерального директора:

Керівникові за виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, встановлюється місячний посадовий оклад згідно з діючою схемою посадових окладів.                        

За  умови виконання зобов’язань, визначених цим контрактом, Керівнику  встановлюється:

                    надбавка за складність, напруженість у роботі в розмірі  50 % до посадового  окладу щомісячно в межах фонду заробітної плати та фактично відпрацьованого часу.

Керівнику нараховується премія за:

 Директору нараховується премія за:

1. перевиконання норм кількості вистав або виступів (концертів);

2. перевиконання норми щодо кількості глядачів, що відвідали вистави або  виступи (концерти);

3.  відсутність заборгованості з комунальних платежів;

4. своєчасну сплату податків до бюджету та внесків до державних цільових фондів, включаючи внески до Пенсійного фонду України;

5. відсутність порушень за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період або за попередні періоди, але не більше ніж за один рік, що передує звітному періоду;

6. відсутність дисциплінарного стягнення у звітному періоді;

7. відсутність нещасного випадку з вини Підприємства;

8. відсутність збитку за підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному періоді;

9. відсутність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Підприємства.

Премія Керівнику знижується на:

- 20 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання одного з показників, зазначених у пунктах 1 - 5;

- 40 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання двох показників, зазначених у підпунктах 1 - 5;

- 60 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання трьох показників, зазначених у підпунктах 1 - 5.    

У разі наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати (пункт 9 пункту) у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії.

Премія не нараховується у разі: 

- невиконання будь-яких чотирьох показників, зазначених у пунктах  1 - 5 (за квартал/рік);

- невиконання одного з показників, зазначених у пунктах 6 - 8 (за квартал/рік);

- збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати (пункт 9) у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом.

Максимальний розмір премії Керівника за квартал не повинен перевищувати трьох місячних посадових окладів керівника Підприємства.

Максимальний розмір премії Керівника за рік не повинен перевищувати двадцяти чотирьох посадових окладів керівника Підприємства.

Контракт з Керівником може бути розірвано з ініціативи Міністерства:

у разі недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

у разі невиконання Підприємством зобов’язань перед бюджетом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів;

  у разі невиконання та/або неналежного виконання Керівником без поважних причин обов’язків (обов’язку), покладених на нього цим контрактом;

 у разі невиконання (часткового невиконання) Програм розвитку Підприємств, а також неподання звіту про їх виконання;

у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

у разі незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог Державної аудиторської служби та її територіальних органів;

у разі неподання в установленому порядку на затвердження Міністерству річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства;

у разі неподання Міністерству квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів підприємства, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

у разі порушення порядку здійснення витрат Підприємством у разі не затвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;

6на підставі рішення суду щодо порушення Керівником та/або Підприємством законодавства України, в тому числі законодавства про працю;

 з інших підстав, передбачених законодавством  України.

 

 

Документи:

Програма розвитку підприємства
версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України